Обявена е обществена поръчка за информационните системи на АГКК

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка с предмет „Осигуряване и поддръжка на информационни системи за кадастрални и специализирани данни в АГКК“ по 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Извършване на текуща поддръжка на Кадастралната Административна Информационна система (КАИС) и Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР) компонент „Кадастър“ […]

Прочетете още

Contact Us