Одобрен кадастър на землището на гр. Белоградчик

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени КККР за землището на гр. Белоградчик, област Видин. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 5.10.2017 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин. Заповедта следва да се съобщи на заинтересуваните лица по реда […]

Прочетете още

Contact Us