Обнародвани са наредбите за изискванията за висшето образование на инженерите в инвестиционното проектиране

С постановление на Министерски съвет № 318 от 24 ноември 2016 г., обнародвано в днешния брой на „Държавен вестник“, са приети Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ и Наредбата за държавните изисвания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна […]

Прочетете още

Contact Us