АГКК със заповеди за създаване на КК и КР

В ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор както следва: Заповед № РД-16-13 от  13.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на: с. Българчево, с. Бучино, с. Габрово, с. Дебочица, с. Делвино, с. […]

Прочетете още
График за възражения по кадастъра в Луковит и Ябланица

 Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч на основание чл. 46, ал. 1 и 2 от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за землищата на с. Бежаново, с. Беленци, с. Карлуково, с. Петревене, с. Ъглен, община ЛУКОВИТ, които са изложени в Службата по геодезия, картография и кадастър, […]

Прочетете още
Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в две области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Богорово, с. Брадвари, с. Българка, с. Ветрен, с. Главан, с. Зарица, […]

Прочетете още
Одобрен кадастър в областите Враца и Пазарджик

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на: с. Елисейна, община Мездра, област Враца – без територията, за която КККР са одобрени със Заповед № РД-18-06/01 от 15.08.2007 г. на началника на Службата по кадастъра – Враца. КККР са […]

Прочетете още
Започва създаването на КККР в четири села от Софийска област

В изпълнение на договор КД-1-11 от 17.07.2017 г. започва процедура по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Алино, с. Ковачевци, с. Поповяне и с. Ярлово, община Самоков, област София. Възложител на договора е Агенция по геодезия, картография и кадастър, а изпълнител на договора е „ГБС – […]

Прочетете още
Одобрен кадастър в областите Стара Загора и Велико Търново

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за: сграда с идентификатор 56784.531.1591.3, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив (Решение № 1042 от 12.07.2010 г. на Административния съд – Пловдив, постановено по адм. дело № 447/2010 г.); землището на гр. Горна Оряховица, […]

Прочетете още
Приет кадастър в областите Кърджали и Пловдив

Приети са кадастралните карти и кадастралните регистри на недвижимите имоти за землищата на: с. Черноочене, с. Пряпорец, с. Среднево, с. Каблешково и с. Нови пазар, община Черноочене, гр. Момчилград, община Момчилград, област Кърджали гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив. В 30-дневен срок от обявяването им в бр. 76 от 14.09.2018 г. в “Държавен вестник” (до […]

Прочетете още
62% от територията на страната е покрита с кадастрална карта

Към днешна дата 68500 кв.км от страната или 62 % от цялата й  територия са покрити с кадастрална карта  и регистри към нея. Това обяви изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) инж. Виолета Коритарова, съобщиха от пресцентъра на МРРБ на 1 септември. Кадастър имат близо 13 млн. недвижими имоти, включително поземлени […]

Прочетете още
Приет кадастър в Софийска област

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землището на гр. Сливница, община Сливница. В 30-дневен срок от обнародването на обявата в днешния брой 71 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област. {module [180]}

Прочетете още
Одобрен кадастър в област Благоевград

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за следните землищата в община Разлог, област Благоевград: с. Баня; с. Бачево; с. Годлево; с. Горно Драглище; с. Добърско; с. Долно Драглище. КККР са приети с протокол от 18.10.2017 г. на Службата по геодезия, […]

Прочетете още

Contact Us