Открито производство на КККР

В ДВ, бр. 53 от 05.07.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: 1.Заповед № РД-16-19 от 19.06.2019 г. – за откриване на производство по създаване на  КККР на урбанизираната територия на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград; 2. Заповед № РД-18-417 от 19.06.2019 г. – за одобряване на  КККР […]

Прочетете още
АГКК започва производство по изменение в КККР

В ДВ бр. 51 от 28.06.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва: на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проект, изработен от правоспособно лице […]

Прочетете още
График за геодезическо заснемане край София

АГКК публикува график за извършване на геодезически заснемания. Съгласно заповед на изпълнителния директор на АГКК е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрален регистър на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Гурманозово, с. Пожарево, с. Пролеша, с. Росоман, Софийска област. Самият график

Прочетете още
Одобрени нови кадастрални карти

В ДВ, бр. 45 от 07.06.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за Пернишко, Пазарджишко, Бургаско и Плевенско, както следва: Заповед № РД-18-307 от 15 май 2019 г. – одобряване на КККР за урбанизирана територия в землището с. Беглеж, община Плевен, област Плевен. Заповед № РД-18-308 от 15 май 2019 г. – […]

Прочетете още
АГКК със заповеди за създаване на КК и КР

В ДВ, бр. 42 от 28.05.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор както следва: Заповед № РД-16-13 от  13.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на: с. Българчево, с. Бучино, с. Габрово, с. Дебочица, с. Делвино, с. […]

Прочетете още
Одобрени карти и регистри от АГКК

В ДВ, бр. 40 от 17.05.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № РД-18-244 от 17 април 2019 г. – одобряване на КККР за урбанизирана територия в землището с. Изворище, община Бургас, област Бургас. Заповед № РД-18-245 от 17 април 2019 г. – одобряване на КККР за урбанизирана територия […]

Прочетете още
График за възражения по кадастъра в Луковит и Ябланица

 Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч на основание чл. 46, ал. 1 и 2 от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за землищата на с. Бежаново, с. Беленци, с. Карлуково, с. Петревене, с. Ъглен, община ЛУКОВИТ, които са изложени в Службата по геодезия, картография и кадастър, […]

Прочетете още
Приет е кадастър в областите Варна, Пазарджик и Сливен

Приети са кадастралните карти и кадастралните регистри на недвижимите имоти: за урбанизираната територия в землището на с. Радан войвода, община Вълчи дол, за поземлени имоти с идентификатори: 52115.502.5, 52115.502.18, 52115.502.19, 52115.502.20, 52115.502.30, 52115.502.31, 52115.502.33, 52115.502.34, 52115.502.35, 52115.502.36, 52115.502.37, 52115.502.39, 52115.502.42, 52115.502.43, 52115.502.44, 52115.502.45, 52115.502.46, 52115.502.47, 52115.502.48, 52115.502.49, 52115.502.50, 52115.502.51, с. Ново Оряхово, община Долни чифлик; […]

Прочетете още
Приет е кадастър в областите Бургас и Велико Търново

Приети са кадастралните карти и кадастралните регистри на недвижимите имоти: за урбанизираната територия в землището на с. Равнец, община Бургас за землището на с. Ресен, община Велико Търново. В 30-дневен срок от обнародването на обявите в днешния брой 14 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях съответно пред службата по […]

Прочетете още
Приет е кадастър в област Пазарджик

Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщи, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землищата на с. Главиница, с. Говедаре, с. Добровница, с. Мало Конаре, с. Мирянци, с. Огняново, с. Синитово, с. Хаджиево, община Пазарджик. В […]

Прочетете още

Contact Us