Кои лица могат да обжалват проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри?

Адв. Михаела Белчева е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2003 г. Преди това адв. Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Трайните професионални интереси на адв. Белчева са в областта на кадастъра и устройство на територията, вещно право, консултиране на сделки с […]

Прочетете още
Откриване на производство по създаване на КККР

В ДВ, бр. 42 от 12.05.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № РД-16-17 от 23.04.2020 г. – за откриване на производство по създаване на КККР за урбанизираните територии в землищата на гр. Плиска и с. Кюлевча, община Каспичан, с. Риш и с. Черни връх, община Смядово, област Шумен; […]

Прочетете още
АГКК обяви отмяна на графици за кадастрални карти

АГКК съобщи за отмяна на графиците за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за гр. Антоново, с. Девино, с. Черни бряг, с. Горна Златица, с. Долна Златица, с. Китино, с. Коноп, с. Пиринец, с. Присойна и с. Ястребино, община Антоново, област Търговище.

Прочетете още
Заповеди за ЯФГ и КККР за неурбанизирани територии

В ДВ, бр. 12 от 11.02.2020 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва: АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална картата и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Божурово, с. Бяла река, гр. Върбица, с. Иваново, с. Конево, с. Крайгорци, с. Кьолмен, […]

Прочетете още
Одобрени карти и регистри от АГКК

В ДВ, бр. 40 от 17.05.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № РД-18-244 от 17 април 2019 г. – одобряване на КККР за урбанизирана територия в землището с. Изворище, община Бургас, област Бургас. Заповед № РД-18-245 от 17 април 2019 г. – одобряване на КККР за урбанизирана територия […]

Прочетете още
Приеха кадастрална карта и регистър за Дебелец

Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на гр. Дебелец, община Велико Търново, които са в службата погеодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните […]

Прочетете още
Одобрен кадастър в областите Варна, София и Велико Търново

Одобрени са кадастралните карти и кадастралните регистри за териториите на землищата на с. Кичево, гр. Килифарево, частите от землищата извън строителните граници на гр. Суворово, с. Просечен,с. Николаевка, с. Левски, с. Калиманци, с. Изгрев, с. Дръндар, с. Дръндар, с. Чернево, с. Баново, с. Свети Спас, гр. Долна баня. Заповедите за одобрение могат да се обжалват […]

Прочетете още
Одобрени са КККР на столичния район „Възраждане“

Одобрени са кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за територията на район „Възраждане“, Столична община. До 19 май 2016 г. заинтересуваните лица могат да направят справки по КККР в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, кв. „Павлово”, ул. „Мусала“ № 1, ет. 1, стая № 4 и да обжалват пред Административния съд чрез […]

Прочетете още
Приет кадастър за имоти на НК “ЖИ“ и неурбанизираните територии на 21 землища

Приети са кадастралната карта и кадастралните регистри на частта от землищата на гр. Вълчи дол, с. Бояна, с. Брестак, с. Войводино, с. Генерал Киселово, с. Генерал Колево, с. Добротич, с. Есеница, с. Звънец, с. Изворник, с. Искър, с. Калоян, с. Караманите, с. Метличина, с. Михалич, с. Оборище, с. Радан войвода, с. Стефан Караджа, с. Страхил, […]

Прочетете още
Започва създаването на кадастър за 36 землища в софийска област

В брой 90 от 20.11.2015 г. на Държавен вестник е обнародвана заповед на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регисти за 36 землища в област София. КК и КР ще се изработват по реда на чл. 41, ал. 1, т.1 и 3, и ал. 2, т. […]

Прочетете още

Contact Us