КККР на район „Лозенец“ са приети (обновена)

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията на район „Лозенец“, Столична община, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в днешния брой на „Държавен вестник“ (бр. 95 от 29.11.2016 г.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, […]

Прочетете още
Одобрен кадастър в община Сливница

Одобрени са кадастралните карти и кадастралните регистри за частите от землищата на с. Повалиръж, с. Гълъбовци, с. Ракита, гр. Сливница, с. Извор, с. Пищане, с. Гургулят, с. Бърложница, с. Радуловци, с. Братушково, с. Алдомировци и с. Драготинци в община Сливница, намиращи се извън урбанизираните територии. Заповедите за одобряване подлежат на обжалване до 25.07.2016 г. пред […]

Прочетете още
Одобрени са КККР на столичния район „Възраждане“

Одобрени са кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за територията на район „Възраждане“, Столична община. До 19 май 2016 г. заинтересуваните лица могат да направят справки по КККР в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, кв. „Павлово”, ул. „Мусала“ № 1, ет. 1, стая № 4 и да обжалват пред Административния съд чрез […]

Прочетете още
Производство по създаване на КККР за с. Еленово и махала Ревалска

Открива се производство по създаване на КККР за част от землището на с. Еленово извън границите на урбанизираната територия на с. Еленово и махала Ревалска в община Благоевград. До 28.03.2016 г. собствениците на имоти трябва да означат на свои разноски границите на поземлените имоти на територията на района в съответствие с документите за собственост.

Прочетете още
Одобрен кадастър за три села в област Шумен

В брой 90 от 20.11.2015 г. на Държавен вестник са публикувани заповеди за одобряването на КККР за землищата ма с. Велино, с. Царев брод и с. Коньовец, област Шумен. Те могат да се обжалват в 30-дневен срок пред Административния съд по местонахождение на имотите, чрез съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

Прочетете още
Селата Деветаки, Дренов и Къкрина в приет кадастър

Селата Деветаки, Дренов и Къкрина в Ловешка община са с приети кадастралната карта и кадастрални регистри. До 16.07.2015 г. заинтересованите лица могат да подадат писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.

Прочетете още
Горно и Долно Куцаровци с приет кадастър

Приети са кадастралната карта и кадастралните регистри на урбанизираната територия на махала Горно Куцаровци и махала Долно Куцаровци в землището на с.Салаш, община Белоградчик, област Видин. Писмени искания и възражения може да се подават в Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин до 10.06.2015 г. или на следващия ден в кметството на с.Салаш.

Прочетете още
КККР за землището на с. Ново село

Приета е кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин. До 25.06.2015 г. заинтересованите лица могат да подадат писмени искания и възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър във Видин.

Прочетете още
Приет кадастър в община Костенец

Приети са кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти от урбанизираната територия на с. Голак в землището на с. Голак, махалите Гьола, Трите къщи, Вологарска, Бальова, Гергичка и Шуманска от землището на с. Долна Василица, община Костенец. До 25.06.2015 г. могат да се подават писмени искания и възражения пред Службата по геодезия, картография и […]

Прочетете още
Започна производството по КККР на район „Слатина” в Столична община

Заповедта на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на район „Слатина”, Столична община, Софийска област е публикувана в брой 25 от 03.04.2015 г. на „Държавен вестник“. До 04.05.2015 г., включително, собствениците на поземлени имоти на територията на района са длъжни да обозначат на […]

Прочетете още

Contact Us