Започва производство по изменение в КККР+ заповеди за одобрени КККР от АГКК

В ДВ бр. 81 от 15.10.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва: на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Глава, община Червен бряг, област Плевен, за отстраняване на явна фактическа грешка […]

Прочетете още
Одобрени КККР за неурбанизирани територии

Версия за печат В ДВ, бр. 76 от 27.09.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № РД-18-646 от 11.09.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бяла вода, община Малко Търново, област Бургас; Заповед № РД-18-647 от 11.09.2019 г. – за одобряване на […]

Прочетете още
КККР в неурбанизирани територии

В ДВ, бр. 74 от 20.09.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № РД-18-599 от 27.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Близнак, община Малко Търново, област Бургас; Заповед № РД-18-600 от 27.08.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия […]

Прочетете още
АГКК с обява за започване на производство по изменение в КККР

В ДВ бр. 75 от 24.09.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва: на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Вардун, община Търговище, за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на […]

Прочетете още
Производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри, поради неправилно отразен участък от път и одобрени КККР

В ДВ, бр. 68 от 27.08.2019 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва:АГКК съобщава, че започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри, поради неправилно отразен участък от път III-807 (Върбица – Скобелево) от км 0+000 до км 11+800. Изменението засяга поземлени имоти в с. Върбица и с. Скобелево, […]

Прочетете още
Заповеди за одобрени КККР и обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР

В ДВ, бр. 64 от 13.08.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № РД-18-484 от 19.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Егълница, община Ковачевци, област Перник; Заповед № РД-18-485 от 19.07.2019 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в […]

Прочетете още
Директорът на АГКК със заповед за отстраняване на ЯФГ

В ДВ, бр. 58 от 23.07.2019 г. е обнародвана Заповед № КД-14-19 от 15.07.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Яворец, общ. Габрово, с. Горна Росица, гр. Севлиево, с. Кормянско, общ. Севлиево. Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 22.08.2019 г., вкл.).

Прочетете още
Обнародвани заповеди за КККР

В ДВ, бр. 54 от 09.07.2019 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: Заповед № РД-18-416 от 14.06.2019 г. – за одобряване на КККР за поземлени имоти с идентификатори: 68134.1504.2353, 68134.1504.2577 и 68134.1504.2585, район „Искър“, Столична община, област София (столица); Заповед № РД-18-418 от 19.06.2019 г. – за одобряване на КККР […]

Прочетете още
Одобрени са КККР в областите Варна, Плевен и Софийска

В брой 33 от 19.04.2019 г. на „Държавен вестник“ са обнародвани заповеди за одобряване на кадастралните карти и кадастралните регистри за урбанизираните територии в землищата на: с. Баново, община Суворово, област Варна. КККР са приети с протокол от 28.02.2018 г. на СГКК – Варна. с. Изгрев, община Суворово, област Варна. КККР са приети с протокол […]

Прочетете още
Одобрени са КККР в гр. Варна

Кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на 11-и подрайон на административен район „Одесос“, гр. Варна, област Варна са одобрени. Те са приети с протокол от 2.04.2009 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна. Заповедта следва да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР. Съгласно […]

Прочетете още

Contact Us