Одобрени са КККР на селата Върбица, Къшин и част от Долна Студена

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за: землището на с. Върбица, община Плевен, област Плевен. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 9.10.2018 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен. на частта от землището […]

Прочетете още
Одобрен е кадастър на неурбанизирани територии в областите Благоевград и Враца

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Бистрица, с. Брезница, с. Брестово, с. Горно Хърсово, с. Дебочица, с. […]

Прочетете още
Открито е производство по създаване на КККР в общините Ботевград и Петрич

Със заповеди на изпълнителния директор на АГКК  на основание чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗКИР се откриват производства по създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на: с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София. Правоспособното лице, което ще изработи КККР е „Геоцвет“ ЕООД с. Беласица, с. […]

Прочетете още
Приети са КККР на с. Караманите

Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землището на с. Караманите, община Вълчи дол. В 30-дневен срок от обнародването на обявата в днешния брой 25 на „Държавен вестник“ заинтересуваните […]

Прочетете още
Одобрени са КККР на с. Тученица

Одобрени са кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с. Тученица, община Плевен, област Плевен. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 12.09.2018 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен. Заповедта следва да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 […]

Прочетете още
Отстранена е явна фактическа грешка в КККР на с. Търнене

В днешния брой 22 на „Държавен вестник“ (ДВ) е обнародвана заповед КД-14-4 на изпълнителния директор на АГКК, инж. Виолета Коритарова, за одобряване на изменения на КККР за отстраняване на явна фактическа грешка в с. Търнене, ЕКАТТЕ 73674, община Плевен. Поправките са извършени на основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за кадастъра и […]

Прочетете още
Одобрени са КККР в областите Плевен и Варна

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на: с. Коиловци, община Плевен, област Плевен. КККР са приети с протокол от 23.05.2018 г. на СГКК – Плевен с. Мечка, община Плевен, област Плевен. КККР са приети с протокол от 23.05.2018 […]

Прочетете още
Одобрен е кадастър на неурбанизирани територии в седем области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Стефан Стамболово, област Велико Търново; с. Долна Кремена, с. Кален, с. […]

Прочетете още
Непълнотата и грешката в КККР – административна процедура за отстраняването ѝ и съдебна практика

Емилия Ангелова е адвокат с опит в областта на кадастъра и устройството на територията, придобит като юрист в Столична община, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Дирекция за национален строителен контрол и „ГИС – София“ЕООД. Участник е в работни групи по изменения на ЗКИР и подзаконовите актове по прилагането му. Адвокат Емилия Ангелова извършва консултации […]

Прочетете още
Одобрен кадастър в областите Габрово и Софийска

Одобрени са кадастралните карти и кадастралните регистри за: землището на с. Боженците и с. Трапесковци, община Габрово, област Габрово – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на  СГКК – Габрово. КККР са приети с протокол от 18.06.2018 г. на СГКК – Габрово землището на с. Донино […]

Прочетете още

Contact Us