Одобрен кадастър в област Варна

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на: гр. Суворово, община Суворово, област Варна. КККР са приети с протокол от 28.11.2017 г. на СГКК – Варна с. Дръндар, община Суворово, област Варна. КККР са приети с протокол от 28.11.2017 […]

Прочетете още
Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в шест области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Садово, с. Съединение, област Бургас; с. Климентово, област Велико Търново; с. […]

Прочетете още
Приет кадастър в област Смолян

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Грохотно, община Девин, и с. Забърдо, община Чепеларе. В 30-дневен срок от обнародването на обявата в днешния брой 94 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Смолян. {module […]

Прочетете още
Приет кадастър за част от район „Студентски“

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за частта от територията на район „Студентски”, Столична община, област София (столица), за която със Заповед № РД-18-38(1)/02.10.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК е оттеглена Заповед № РД-18-38/10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри. Кадастралната карта […]

Прочетете още
Приет кадастър в област Плевен

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Върбица, с. Горталово, с. Дисевица, с. Къртожабене, с. Ласкар, с. Николаево, с. Радишево, с. Ралево, с. Тодорово, с. Търнене, с. Ясен, община Плевен. В 30-дневен срок от обнародването на обявата в днешния […]

Прочетете още
Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в областите Сливен и Ямбол

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Боринци, с. Братан, с. Градец, с. Кипилово, с. Малко село, с. […]

Прочетете още
Одобрен кадастър в областите Стара Загора и Велико Търново

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за: сграда с идентификатор 56784.531.1591.3, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив (Решение № 1042 от 12.07.2010 г. на Административния съд – Пловдив, постановено по адм. дело № 447/2010 г.); землището на гр. Горна Оряховица, […]

Прочетете още
Отстранена явна фактическа грешка за с. Михалич

В днешния брой 81 на „Държавен вестник“ (ДВ) e обнародвана заповед № КД-14-5 на изпълнителния директор на АГКК, Виолета Коритарова, за одобряване на проекти за изменение на КККР за отстраняване на явна фактическа грешка в с. Михалич, община Вълчи дол. Поправките са извършени на основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за кадастъра […]

Прочетете още
Одобрен кадастър в областите Плевен и Перник

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за следните землища: с. Бъркач, община Долни Дъбник, област Плевен. КККР са приети с протокол от 6.10.2017 г. на СГКК – Плевен с. Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен. КККР са приети с протокол […]

Прочетете още
Одобрен кадастър в област Благоевград

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за следните землищата в община Разлог, област Благоевград: с. Баня; с. Бачево; с. Годлево; с. Горно Драглище; с. Добърско; с. Долно Драглище. КККР са приети с протокол от 18.10.2017 г. на Службата по геодезия, […]

Прочетете още

Contact Us