Готова е наредбата за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър

Най-накрая е подготвена наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър. ДПреобразуването на картата на възстановената собственост в кадастъра ще приключи през тази година. Това предвижда програмата за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2019 г., приета от Министерския съвет.о края […]

Прочетете още
Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в единадесет области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Бождово, с. Виногради, с. Лехово, с. Малки цалим, област Благоевград; с. […]

Прочетете още
Огласиха график за преобразуване на КВС в КККР

Временно изпълняващия длъжността изпълнителен директор на АГКК инж. Михаил Киров утвърди в края на миналата година график за поетапно предоставяне на картата на възстановената собственост (КВС) за преобразуването й в кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за неурбанизирани територии. Графикът е в изпълнение на заповеди на министъра на регионалното развитие и благоустройството – съответно №РД-02-14-1015/13.12.2016, […]

Прочетете още

Contact Us