Децентрализация на възлагането на договори за поддръжка на КВС се предвижда в проектонаредба

В портала за обществени консултации са публикувани промени в Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост. В предложените изменения се предвижда децентрализация при възлагането на договорите за изпълнение на техническите дейности за поддържане на картата на възстановената собственост. Това ще доведе до подобряване в обслужването и изпълнението на услугите […]

Прочетете още
Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в девет области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Копривлен, с. Абланица, с. Блатска, с. Гайтаниново, с. Илинден, с. Лъки, […]

Прочетете още
Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в десет области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Черешница, с. Белевехчево, област Благоевград; с. Арчар, с. Яньовец, област Видин; […]

Прочетете още
Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в четиринадесет области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Глумче, с. Житосвят, с. Зимен, гр. Карнобат, с. Кликач, с. Крумово […]

Прочетете още
Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в единадесет области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Бождово, с. Виногради, с. Лехово, с. Малки цалим, област Благоевград; с. […]

Прочетете още
Промените в наредбата за поддържане на КВС влизат в сила от днес

В брой 21 от 9 март 2018 г. на „Държавен вестник“ е обнародвана наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост. Промените в подзаконовия нормативен акт влизат в сила от днес. Измененията включват премахване на изискването за сключване на договор между Министерството на земеделието, […]

Прочетете още
Променят наредбата за поддържане на КВС

Публикуван е проект за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост. Предложените промени целят намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса във връзка с Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. Проектонаредбата предвижда отпадане на изискването за сключване на договор между Министерството […]

Прочетете още
Нанков: Основната дейност на АГКК е насочена към преобразуване на КВС

Вече са направени значителни облекчения за гражданите и бизнеса по отношение на режимите на работа на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, коментира министърът на регионалното развитие Николай Нанков. Той обърна внимание, че почти всички от предоставяните от агенцията услуги са достъпни и по електронен път и така са с 30% по-евтини, а за други […]

Прочетете още
Одобрен кадастър на неурбанизирани територии

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищaтa на с. Падало, с. Кожухарци, област Кърджали; с. Богданица, с. Ахматово, с. Кочево, […]

Прочетете още
Одобрени КККР на неурбанизирани територии

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизиранити територии в землищата на: с. Александрово, с. Бистра, с. Божурка, с. Голямо Соколово, с. Голямо ново, […]

Прочетете още

Contact Us