КККР на район „Лозенец“ са приети (обновена)

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за територията на район „Лозенец“, Столична община, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в днешния брой на „Държавен вестник“ (бр. 95 от 29.11.2016 г.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, […]

Прочетете още

Contact Us