Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в област Монтана

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Аспарухово, с. Балювица, с. Бистрилица, с. Гаганица, с. Горна Бела речка, […]

Прочетете още
Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в пет области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Бероново, с. Босилково, с. Ведрово, с. Завет, с. Прилеп, с. Скала, […]

Прочетете още
Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в областите Сливен и Ямбол

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Боринци, с. Братан, с. Градец, с. Кипилово, с. Малко село, с. […]

Прочетете още
Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в Софийска област

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Горно Камарци, с. Долна Малина, с. Долно Камарци, с. Макоцево, с. […]

Прочетете още
Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в четиринадесет области

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Глумче, с. Житосвят, с. Зимен, гр. Карнобат, с. Кликач, с. Крумово […]

Прочетете още
Одобрен кадастър на неурбанизирани територии

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищaтa на с. Падало, с. Кожухарци, област Кърджали; с. Богданица, с. Ахматово, с. Кочево, […]

Прочетете още
Одобрен кадастър на наурбанизирани територии в област Търговище

В брой 41 от 23.05.2017 г. на „Държавен вестник“ са обнародвани заповеди за одобряването на кадастралните карти и кадастралните регистри за неубранизираните територии на землищата на с. Изворово, с. Поройно, с. Пиринец, с. Глашатай, с. Надарево, с. Острец, с. Певец, с. Съединение, с. Ловец, с. Осен, с. Баячево, с. Пробуда, с. Пресяк и с. Алваново, […]

Прочетете още
Одобрен кадастър за имоти по трасето на жп линия и неурбанизирани територии

Одобрени са кадастралните карти и кадастралните регистри на поземлени имоти по трасето на жп линията Пловдив – Свиленград в участъка от км 159+100 (ос приемно здание – гара Пловдив разпределителна) до км 163+109 (входна стрелка гара Крумово), област Пловдив и частите от землищата на с. Челопеч, гр. Пирдоп, гр. Златица, с. Антон и с. Душанци […]

Прочетете още

Contact Us