АГКК търси външни експерти с обществена поръчка

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и нейните регионални структури – Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“ по 65 (шестдесет и пет) обособени позиции. Обхватът на поръчката включва подпомагане […]

Прочетете още
ДНП Пирин отстрани всички, за да избере само една фирма за изпълнение на обществена поръчка

Печелившият е местна фирма за кадастър в Благоевград, а сякаш всички други не са разбрали заданието В края на ноември 2018 Дирекцията „Национален парк Пирин“ (ДНП Пирин) обяви апетитна обществена поръчка за геодезическо заснемане на водните огледала на езера на територията на парка. Прогнозната стойност бе 175 000 лв без ДДС, а дейностите включваха заснемането […]

Прочетете още
АГКК с две обществени поръчки за техническа поддръжка

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви две обществени поръчки за техническа поддръжка. Процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническа помощ за администриране на сървърната и мрежова инфраструктура на АГКК“ е с прогнозна стойност 250000 лв. без ДДС. Предвидените дейности включват администриране на специализирана сървърна и мрежова инфраструктура в АГКК, технически съвети, анализи, […]

Прочетете още
АГКК обяви обществена поръчка за създаване на кадастър

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Исперих, с. Самуил, гр. Антоново и гр. Правец и на други населени места в общини Велико Търново, Полски Тръмбеш, Исперих, Самуил, Силистра и Антоново. Процедурата е разделена в девет обособени позиции. Общата […]

Прочетете още
Едно към едно: Първо мнение в дискусията за търговете

Публикуваме позицията на нашия колега Николай Киров по повод дискусията за търговете. „Уважаеми колеги, Уважаеми колеги от екипа на сп. „Геомедия“, Вече близо месец в гилдията се дискутират, изразяват и пишат критични мнения и оценки за последните резултати от подадените оферти за КККР и най-вече за оферирането на 0,01 лв. „за 1 брой засегнат имот […]

Прочетете още
АГКК отхвърли офертите от 1 стотинка

Агенцията по геодезия картография и кадастър публикува Решение РД-19-7 от 16.11.2018 г. за класиране на участниците в обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Струмяни, гр. Аксаково, с. Гърмен и гр. Кресна, и на други населени места в общини Гоце […]

Прочетете още
МРРБ отговори на предложението на АГФ за промяна на методиката за оценка на търговете

Ето как отговориха от МРРБ на предложената от АГФ методика, документът е подписан от секретаря на МРРБ Веселина Терзийска:  Съгласно Методиката за оценка, показателите за оценка са ЦП „Ценово предложение“ с тежест 30% и ТП „Техническо предложение“ с тежест 70%. Видно, тежестта на показател „Ценово предложение“ е с повече от 50 % по-ниска от тази […]

Прочетете още
АГФ предложи нова методика за оценка на геодезическата работа при търговете

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ МЕТОДИКАТА, КОЯТО АСОЦИАЦИЯТА НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ (АГФ) ПРЕДЛОЖИ НА МРРБ ЗА ТЪРГОВЕТЕ ЗА ЦЕНИ ЗА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ УСЛУГИ.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ   Оценяването и класирането на офертите на участниците се оценяват за определяне на икономически най-изгодна оферта по критерия за възлагане, посочен в чл. 70, ал. […]

Прочетете още
И втората спряна заради обжалване поръчка е отворена за подаване на оферти

Обществената поръчка за създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове на с. Струмяни, гр. Аксаково, с. Гърмен и гр. Кресна, и други населени места в общини Гоце Делчев, Сандански, Струмяни,Симитли, Благоевград, Гърмен, Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец и Мездра, е отворена за подаване на оферти. Процедурата […]

Прочетете още
Столична община обяви обществена поръчка за типов проект на училищна спортна зала

Направление „Архитектура и градоустройство” към Столична община обявяви обществена поръчка с предмет: „Изработване на типов инвестиционен проект за многофункционална училищна спортна зала, инвестиционни проекти за прилежащото пространство, инженерни мрежи и съпътстващи помещения към залата за изграждането ѝ на територията на 6 /шест/ училища в Столична община и упражняване на авторски надзор“. Прогнозната стойност на услугата […]

Прочетете още

Contact Us