Открито е производство по създаване на кадастър в община Тутракан

Открито е производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираната територия на с. Пожарево, община Тутракан, област Силистра. КККР се създават на основание чл. 35, ал. 1 от ЗКИР и искане до Агенцията по геодезия, картография и кадастър от кмета на община Тутракан с номер 09-95 от 13.11.2018 г. Правоспособното лице, на […]

Прочетете още

Contact Us