Одобрени кадастрални карти в днешния брой на „Държавен вестник“

Oдобрени са кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Дългач, с. Дралфа, с. Цветница, с. Халваджийско, с. Тиховец, с. Черна вода, с. Маково, с. Копрец, област Търговище; с. Главиница, област Пазарджик; и с. Каменар, област Варна. Заповедите влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“ – 10.02.2017 […]

Прочетете още
Одобрен кадастър за урбанизирани и неурбанизирани територии в днешния брой на „Държавен вестник“

В брой 3 от 10.01.2017 г. на „Държавен вестник“ са обнародвани заповеди за одобрение на кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на: с. Капитан Андреево (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № 300-5-62 от 1.09.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра); Свиленград (без територията, за […]

Прочетете още
Одобрен и приет кадастър в брой 70 на „Държавен вестник“

Одобрени са кадастралната карта и кадастралните регистри на район „Красно село”, Столична община, област София. До 10.10.2016 г. заповедта на изпълнителни директор на АГКК може да бъде обжалвана пред административния съд по местонахождението на имотите чрез СГКК – София. За район „Красно село“ в Столична община заинтересуваните лица могат да пряват справки по одобрените кадастрална […]

Прочетете още
Махалите Долно и Горно Куцаровци с одобрен кадастър

Със заповеди на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за урбанизираните територии на махалите Долно и Горно Куцаровци, находящи се в землището на с. Салаш, област Видин. Заповедите подлежат на обжалване в 14-дневен срок пред административния съд по местонахождението на имот.

Прочетете още

Contact Us