Одобрен кадастър в областите Варна и Ловеч

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за: урбанизираната територия в землищата на с. Брестак, с. Звънец, с. Калоян, с. Метличина, община Вълчи дол, област Варна. КККР са приети с протокол от 30.11.2017 г. на СГКК – Варна. землището на с. Константиново, община Варна, област Варна. КККР са […]

Прочетете още
Одобрени кадастрални карти в днешния брой на „Държавен вестник“

Oдобрени са кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Дългач, с. Дралфа, с. Цветница, с. Халваджийско, с. Тиховец, с. Черна вода, с. Маково, с. Копрец, област Търговище; с. Главиница, област Пазарджик; и с. Каменар, област Варна. Заповедите влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“ – 10.02.2017 […]

Прочетете още
Одобрен кадастър за урбанизирани и неурбанизирани територии в днешния брой на „Държавен вестник“

В брой 3 от 10.01.2017 г. на „Държавен вестник“ са обнародвани заповеди за одобрение на кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на: с. Капитан Андреево (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № 300-5-62 от 1.09.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра); Свиленград (без територията, за […]

Прочетете още
Квартал Банево в Бургас с одобрен кадастър

Одобрени са кадастралната карта и кадастралните регистри на кв. Банево, гр. Бургас. Заповедта за одобряване подлежи на обжалване до 27.06.2016 г. пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Бургас.

Прочетете още
Одобрени са КККР на столичния район „Възраждане“

Одобрени са кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за територията на район „Възраждане“, Столична община. До 19 май 2016 г. заинтересуваните лица могат да направят справки по КККР в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, кв. „Павлово”, ул. „Мусала“ № 1, ет. 1, стая № 4 и да обжалват пред Административния съд чрез […]

Прочетете още
Одобрен кадастър на Подуяне, приет на Свиленград, Капитан Андреево и имоти на НКЖИ

В брой 21 от 18.03.2016 г. на „Държавен вестник“ е обнародвана заповедта на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за територията на район „Подуяне”, гр. София. Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд по местонахождение на имотите чрез СГКК – София до 18.04.2016 г., включително. Приети са […]

Прочетете още
Одобрен кадастър на село Осеново

Одобрена е кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Осеново във варненска област. Заповедта може да се обжалва до 10.03.2015 г. Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Варна.

Прочетете още

Contact Us