Одобрени КККР за землища в областите Велико Търново и Видин, и имоти по жп трасето Петърч – Драгоман

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) със заповеди на изпълнителния директор на АГКК са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на: с. Обединение (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповед на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър […]

Прочетете още

Contact Us