АГКК обяви поръчка за кадастър в общините Пирдоп, Златица, Челопеч и Антон

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистрина на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общинските центрове на гр. Пирдоп, гр. Златица, с. Челопеч, с. Антон, както и на с. Душанци в община Пирдоп. Търгът е разделен в три обособени позиции. Общата прогнозна стойносте 372700 лв. […]

Прочетете още

Contact Us