Публикуван е проект на наредба за сервитутите по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Публикуван е проект на Наредба за сервитутите върху поземлените имоти, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. Текстът на проектния подзаконов нормативен акт и мотивите към него може да се открият на интернет страницата на министерствата на регионалното развитие и благоустройството, и на […]

Прочетете още

Contact Us