АГКК с проект за инструкция за създаване на държавна нивелачна мрежа

АГКК огласи проект за инструкция за създаване и поддържане на Държавната нивелачна мрежа. Той е разработен с цел актуализиране на нормативната уредба, регламентираща изпълнението на държавната политика в областта на геодезията. Основанието за издаването на инструкцията е предвидено в § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № РД-02-21-1 от 9.07.2015 г. за Държавната […]

Прочетете още
Проект за ПУП в Троян

Проект за ПУП в Троян

  • юни 05, 2019

Община Троян, отдел „ТСУ, кадастър и регулация“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план в строителен кв. 313. Квартал 313 се разделя на два нови квартала – 313 и 425, променя […]

Прочетете още
Агенцията по вписванията провежда дискусии по проекта за надграждане на имотния регистър

Агенция по вписванията проведе на 12 април 2018 г. в Пловдив първата от поредицата дискусии по Дейност 1 на проекта „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и представяне на допълнителни електронни услуги“. Това съобщиха от пресслужбата на ведомството. „Целта на проекта е да се подобри качеството на обслужването на гражданите с нови […]

Прочетете още
МРРБ публикува проект за промяна на наредбата за енергийна ефективност

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува обновен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради. За промени в наредбата бяха проведени обществени консултации през периода 20.06.2017 г. – 20.07.2017 г. В този период са постъпили становища за съгласие от страна на Камарата на […]

Прочетете още
Предварително представят проекта за ПУП на „Борисовата градина“

Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община заедно със Съюза на архитектите в България организират предварително представяне на проекта за Подробен устройствен план на Парк „Борисова градина”. Проектът ще бъде представен преди крайният срок за предаване поради широкия обществен интерес. Проектантският колектив „Ковачев Архитекти” ООД, чиято концепция спечели конкурса за устройствена концепция за подробен устройствен […]

Прочетете още
Обществено обсъждане на проектите за реконструкцията на бул. „Дондуков“

На 16.05.2017г. от 17.30 ч. в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“ – Столична община, ул. „Сердика“ № 5, ет. 3, ще се проведе обсъждане на проектите за обект: „Реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно-кабелна мрежа на бул. „Княз Александър Дондуков“ в участъка от ул. „Кракра“ до „Младежки театър““. Проектите за ремонта […]

Прочетете още
Семинар по проекта GEO-CRADLE в София

Регионален уъркшоп по проект GEO-CRADLE финансиран по програма „Хоризонт2020“ на ЕК, който се организира съвместно от координатора на проекта „Национална обсерватория на Атина“ – НОА и Институт за космически изследвания и технологии към БАН ще проведе на 24 март 2017 г. от 10:00 до 16:00 ч. в Големия салон на БАН ул.“15 ноември“ №1, София. […]

Прочетете още
АГКК с нов проект за Устройствен правилник

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува за обществено обсъждане проект на нов Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). В него е предвидено промяна на структурата на институцията. Това се изразява в премахване на длъжността заместник-изпълнителен директор и на Главна дирекция „Регионални служби“. В текста на проекта се предвижда създаване […]

Прочетете още
Одобриха финансиране на първия проект по процедурата за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие

Първото проектно предложение по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“ получи одобрение за финансиране с решение на Управляващия орган на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Проектът на тема „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“ е на обща стойност възлиза на 11 162 347,68 лв., от които 7 721 892,00 лв. безвъзмездна финансова […]

Прочетете още
АГКК публикува проект на наредба за геодезическите мрежи с местно предназначение

Агенцията по геодезия, картография и кадастър публикува проект на наредба за геодезическите мрежи с местно предназначение. До 12.08.2016 г. може да се изпращат становища и предложения по проекта на подзаконовия акт на адрес: acad@cadastre.bg. Целият текст на наредбата и приложенията към нея се намират на сайта на АГКК – https://www.cadastre.bg/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-naredba-za-geodezicheskite-mrezhi-s-mestno-prednaznachenie.

Прочетете още

Contact Us