Обнародвани са поправки в наредбата за пътищата

В днешния брой 90 на „Държавен вестник“ са обнародвани поправки във влязлата в сила на 25 октомври Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища (ДВ, бр. 79 от 2018 г.). Корекциите са обнародвани на стр. 92 от държавното издание или онлайн на адрес: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=131241. {module [180]}

Прочетете още

Contact Us