Район Илинден с приет кадастър

В брой 38 от 26.05.2015 г. на „Държавен вестник“ е публикувана заповедта на изпълнителния директор на АГКК за приемане на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за територията на район ИЛИНДЕН, СТОЛИЧНА ОБЩИНА (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-22-3/07.07.2006 г. на началника на СГКК […]

Прочетете още

Contact Us