Регистър на държавните и общински имоти ще заработи до края на 2023 г.

До края на следващата година се очаква да заработи единният регистър за имотите държава и общинска собственост. Той се изгражда по проекта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) BG05SFOP001-1.019-0001 „Изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ с 3 117 […]

Прочетете още
Домоуправителите – в регистър

Санирането на сградите е само част от въпросите, които трябва да намерят своето решение с промените в Закона за управление на етажната собственост. Целта на измененията е да се създаде режим, който да предполага по-лесна комуникация в сградите в режим на етажна собственост и много по-лесно управление на общите части, които са важни за всеки […]

Прочетете още
Проект на наредба за създаване и поддържане на специализирани карти подложен на обсъждане

В портала за обществени консултации е публикуван за обсъждане „Проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура“. Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане до 22 юли 2019 г. и е на разположение […]

Прочетете още
Установени са фрапиращи пропуски при проверката на пешеходните пътеки

Данните от проверката на пешеходните пътеки показват фрапиращи пропуски, заяви вчера главният прокурор Сотир Цацаров. Той припомни, че тя беше възложена на 27 декември 2017 г. на министерствата на вътрешните работи и на регионалното развитие и благоустройството. Целта бе да се установят несъответствия с нормативните изисквания. Особено внимание бе обърнато на маркираните пешеходни пътеки в […]

Прочетете още
Министерството на културата ще прави регистър на недвижимото културно наследство

Културното министерство обяви обществена поръчка за анализ, проектиране, разработване и внедряване на Специализирана информационна система (СИС), електронен регистър на недвижимите културни ценности и публичен портал. В рамките на проекта ще се създадат нови или актуализират съществуващи вече вътрешни правила за предоставяне на електронни услуги и формулиране на предложения във връзка с въвеждането на електронното управление. […]

Прочетете още
ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР ЗА ИСТОРИЯТА НА ОБРАБОТВАЕМИТЕ ПЛОЩИ

Артем Беленков, Панорама Консалтинг (Украйна), Яна Липийска, Геодетект ЕООД Използването на информационни системи за създаване и поддържане на електронни паспорти на полетата и технологични карти повишава ефективността при вземане на управленски решения. За да проведат успешна кампания, селскостопанските предприятия трябва правилно да определят сеитбооборота, да разработят технологични карти и да контролират качественото им изпълнение. Резултатността […]

Прочетете още

Contact Us