Открито е производство по създаване на кадастър на с. Чавдар

Открито е производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на с. Чавдар, община Чавдар, област София. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Геомап“ ЕООД. Графикът за извършване на дейностите ще се обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, и […]

Прочетете още

Contact Us