Открито производство по създаване на КККР на с. Дебелец

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и искане до Агенцията по геодезия, картография и кадастър, вх. № 10-03-23/19.10.2017 г. от началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна e открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията в строителните […]

Прочетете още

Contact Us