Открито е производство по създаване на кадастър на с. Орешене

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и искане до Агенцията по геодезия, картография и кадастър от кмета на община Дулово е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираната територия на с. Орешене, община Дулово, област Силистра. Правоспособното лице, на което […]

Прочетете още

Contact Us