Oдобрен кадастър на с. Самотино

Със заповед на изпълнителния директор на АГКК са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Самотино, общ. Бяла, обл. Варна. Срокът за обжалване пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Службата по геодезия, картография и кадастър Варна, е до 17.03.2016 г.

Прочетете още

Contact Us