Кадастър в Силистра

Кадастър в Силистра

  • ян. 07, 2020

В ДВ бр. 101 от 27.12.2019 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва: Службата по геодезия, картография и кадастър – Силистра съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Пожарево, община Тутракан и с. Орешене, община Дулово, които са […]

Прочетете още
Одобрен кадастър в областите Силистра и Велико Търново

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на: с. Кайнарджа, община Кайнарджа, област Силистра. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 26.01.2018 г. на СГКК – Силистра. с. Ситово, община Ситово, област Силистра. Кадастралната карта и […]

Прочетете още

Contact Us