Открито е производството по създаване на КККР за част от столичния район „Студентски“

Открива се производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за частта от територията на район „Студентски“, Столична община, област София (столица), за която със Заповед № РД-18-38(1) от 2.10.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е оттеглена Заповед № РД-18-38 от 10.07.2012 г. на изпълнителния директор на […]

Прочетете още

Contact Us