Открито е производство по създаване на КККР в общините Ботевград и Петрич

Със заповеди на изпълнителния директор на АГКК  на основание чл. 35, ал. 1 и 2 от ЗКИР се откриват производства по създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на: с. Врачеш и с. Трудовец, община Ботевград, област София. Правоспособното лице, което ще изработи КККР е „Геоцвет“ ЕООД с. Беласица, с. […]

Прочетете още
Открито производство по създаване на КККР за имоти на НК „ЖИ“

Открива се производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имоти, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по трасето на железопътен участък гара Петърч – гара Драгоман, попадащи в землищата на с. Петърч, община Костинброд, и гр. Драгоман, община Драгоман, област София. Границите на района, за който се създават кадастрална […]

Прочетете още
Още открити производства за създаване на КККР

Откриват се производства по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на: – с. Елисейна (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-06/01 от 15.08.2007 г. на началника на Службата по кадастъра – Враца), с. Зверино, с. Злидол, с. Игнатица, с. Лютиброд, с. Лютидол, с. Оселна […]

Прочетете още
АГКК публикува график за провеждане на обществените поръчки за кадастър през 2016 година

Агенцията по геодезия, картография и кадастър публикува график за провеждане на процедурите за избор на изпълнител по ЗОП за създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри през 2016 година. От него става ясно, че предстои обявяването на още 10 процедури до 02.03.2016 г. Землищата, за които тепърва ще се публикуват търгове за създаване на кадастър […]

Прочетете още
АГКК обяви обществена поръчка за кадастър в общините Видин, Берковица, Монтана и Долни Дъбник

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общински центрове и други населени места в общините Видин, Берковица, Монтана и Долни Дъбник. Търгът е разделен в четири обособени позиции. Общата прогнозна стойност на поръчката е 1 081050 лева без ДДС. Крайният срок за […]

Прочетете още

Contact Us