Приет е кадастър в община Трън

Службата по геодезия, картография и кадастър – Перник, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на гр. Трън, с. Видрар, с. Вукан, с. Горочевци, с. Докьовци, с. Лева река, с. Мрамор, с. Студен извор, община Трън. В 30-дневен […]

Прочетете още
АГКК обяви обществена поръчка за кадастър в общините Разлог, Кюстендил и Трън

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общински център гр. Трън и на други населени места в общини Разлог, Кюстендил и Трън. Търгът е разделен в четири обособени позиции. Общата прогнозна стойност на поръчката е 605 600 лв. Крайният срок за подаване […]

Прочетете още

Contact Us