Теоретични и практически аспекти на определянето на влиянието на вертикалната рефракция в прецизната нивелация

Проф. д-р инж. Васил Вълчинов – УАСГ, E-mail: v_valchinov@abv.bg   Резюме: В статията се разглежда влиянието на вертикалната рефракция при прецизната нивелация, теоретични и практични аспекти за определяне на коефициента на вертикалната рефракция от измервания на температурата на въздуха на различни височини над терена в прецизни височинни мрежи. Включени са възможности за повишаване на точността […]

Прочетете още

Contact Us