АГКК с обществена поръчка за отстраняване на явна фактическа грешка

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка с предмет „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Търговище, Антоново, Петрич, Крумовград, Кирково и Добрич – селска” по 4 (четири) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Търговище и Антоново, област […]

Прочетете още
ЯВНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И РЕД ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО Ѝ

Емилия Ангелова е с опит в областта на кадастъра и устройството на територията като юрисконсулт в Столична община, Агенция по геодезия, картография и кадастър и Дирекция за национален строителен контрол. От 2015 г. е член на Софийска адвокатска колегия. Адв.Емилия Ангелова извършва консултации и осъществява процесуално представителство предимно по административни дела по ЗКИР и ЗУТ […]

Прочетете още

Contact Us