Одобрен кадастър за железния път в обхвата на железопътен възел София

Одобрени са кадастралната карта и кадастралните регистри за железния път в обхвата на железопътен възел София, попадащи в землищата на с. Равно поле и гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, област София. Заповедта за одобряване може да се обжалва до 08.09.2016 г. пред Административния съд по местонахождението на имотите, СГКК Софийска област.

Прочетете още

Contact Us