Геодезия

Последен ден за коментари по промените в Наредба № РД – 02 – 20 – 5 от 2016 г.

Днес изтича срокът на обществено обсъждане на промените в Наредба № РД – 02 – 20 – 5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Публикуваме едно към едно известните ни досега коментари и становища по проекта за изменение и допълненине на подзаконовия нормативен акт.

„ДО

МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО

РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

СТАНОВИЩЕ

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян

председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;

моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД–02–20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри от 23 януари 2018 г.

Уважаеми господин Нанков,

Направеното предложение за изменение на Наредба № РД–02–20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, в частта си за установяване на облекчен ред за съгласуване на подробни устройствени планове за национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост, за обекти с национално значение и за общински обекти с първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията, и за обекти, финансирани изцяло или частично от фондове на Европейския съюз, въвежда двоен стандарт в извършването на административното обслужване. Напълно сме наясно, както с нормативната уредба, така и с практиката по прилагането на ЗКИР и свързаните с него подзаконови нормативни актове от страна на административните органи. Свидетели сме, обаче, на превратно тълкуване на чл. 65 от страна на началника на СГКК – Варна, което се изразява в изискване от останалите органи на изпълнителната власт да изискват от своя страна издаване на удостоверение за приемане на проект за изменение на КККР в случаи, в които с подробният устройствен план не се изменят граници на поземлените имоти. Това налага установяването на правилата описани в § 8 от ПЗР на проекта като общи правила, при всички случаи на изпълнение на изискванията на чл. 65 от наредбата, а не само за определени обекти.

В този смисъл, Ви предлагаме следните два варианта на конкретни предложения за промяна на обнародвания проект:

Вариант 1:

  1. 1. § 4 от проекта, се премахва.
  2. 2. В § 8 от ПЗР на проекта, основният текст придобива следния вид:

“§ 8. За съгласуване по реда на чл. 128, ал. 6 от Закона за устройство на територията на подробен устройствен план, се прилага следният ред:”

  1. 3. Добавя се нов § 8а със следния текст:

“§ 8а. Започнати производства, се довършват по реда на тази наредба”.

Вариант 2:

  1. 1. § 4 от проекта, придобива следния вид:

“В чл. 65, ал. 2 изречение първо се изменя така:

“Подробни устройствени планове по предходната алинея, се съгласуват от службата по геодезия, картография и кадастър преди одобряването им, единствено и само относно верността и актуалността на кадастралната карта, послужила като основа за изработване на подробният устройствен план.””.

  1. 2. Предложеният текст на § 8 от ПЗР на проекта, се премахва и се заменя със следния текст:

“§ 8. Започнати производства, се довършват по реда на тази наредба”.

Мотиви: Както от текста на чл. 65 от Наредбата, така и от дадените ни указания от Изпълнителния директор на АГКК, справката за отразяване на становища към проекта за изменение на същата наредба от 12 април 2017 г. и отговорите на всички устни запитвания, правени до АГКК, е ясно, че “съгласуването от СГКК се изразява единствено и само относно верността и актуалността на КККР, послужили като основа за изработване на ПУП” Тъй като наредбата не се разбира и изпълнява така, както е написана, явно се налага тълкуването ѝ, направено в § 8 от ПЗР на проекта. От друга страна, не е допустимо въвеждане на двойни стандарти, при положение, че ако се спазват точно нормативните изисквания, удостоверението за съгласуване ще бъде издадено за не повече от 1 час, включително администрирането на преписката. Това е само техническа съпоставка на графични данни, която може да бъде извършвана и машинно, с отдалечен достъп.

В допълнение, предлагаме да се укаже изрично и начин на завършване на започнатите административни производства, свързани с предложените в проекта изменения.

С уважение:

инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на управителния съвет на

Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 21 февруари 2018 г.

Предложение за промени в Наредба РД-02-20-5/15.12.2016“

И коментар от Портала за обществени консултации от вчера:

„21 февруари 2018 г. 14:58:49

Ani_ILIEVA

Напълно подкрепям вариант 2 в частта “В чл. 65, ал. 2 изречение първо се изменя така:

“Подробни устройствени планове по предходната алинея, се съгласуват от службата по геодезия, картография и кадастър преди одобряването им, единствено и само относно верността и актуалността на кадастралната карта, послужила като основа за изработване на подробният устройствен план.” Оказва се, че превратното тълкуване на чл.65 е станало като норма в СГКК, независимо в кой областен град. Дано тези промени бъдат приети, за да се облекчи процедурата за съгласуване на ПУП-ПРЗ за един или повече от 1 квартал! Това съгласуване е почти невъзможно в райони с изключително циганско население, където всеки циганин е „създавал“ кадастър по никакви норми, особено в чужди – частни или общински имоти.Случаите не са единични, затова дано предложението на Камарата на геодезистите се приеме.Изцяло подкрепям съгласуването да е САМО и ИЗРИЧНО за верност и актуалност на кадастралната основа, какъвто е реалният му смисъл. ДА ОТПАДНЕ разпоредбата на ал.2 на същия член.“

Адресът на наредбата в Портала за обществени консултации е – https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3249.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us