Геодезия

60 години Централна лаборатория по висша геодезия при Българската академия на науките


 

Ст. н. с. д-р Димитър Димитров, директор на ЦЛВГ

Централната лаборатория по висша геодезия (ЦЛВГ) е създадена през 1948 г. и функционира като специализиран научен център по висша геодезия. От 1948 г. до 1955 г. е секция “Геодезия” при Техническия институт на БАН, от 1955 г. до 1972 г. вече се нарича Централна лаборатория по геодезия, а от 1972 г. е преименувана на Централна лаборатория по висша геодезия. Тя е основно звено в групата институти на БАН, имащи за обект на изследване Земята като планета и нейните физически полета, както и комплексното изучаване и експертната дейност в областта на геодезията на територията на страната. Лабораторията извършва научни изследвания в областта на космическата геодезия, геодезическата астрономия, физическата и математическа геодезия, опорните геодезически мрежи, теорията на оценяване и математическата статистика, глобалната, регионалната и локална геодинамика. ЦЛВГ участва в международното сътрудничество за изучаване на формата и размерите на Земята, ориентация й в пространството и гравитационното й поле, и в интердисциплинарни изследвания в областта на тектониката, сеизмологията, деформациите на литосферата в глобален, регионален и локален мащаб.

Основните научни приоритети на ЦЛВГ

• Участие в международната научна интеграция за изучаване формата и размерите на Земята като планета, нейната ориентация в пространството и външното й гравитационно поле;

• Извършване на фундаментални и приложни научни изследвания по въвеждането, обновяването и използването на националните референтни координатни, височинни и гравиметрични системи, като част от Европейските и Световни системи с оглед икономическите и социални нужди на страната;

• Участие в изследванията по стратегическите приоритети на БАН и приоритетите на НСНИ на МОН “Изучаване на Земята” и “Околна среда и нейното опазване”;

• Интегриране на резултатите от геодезическите изследвания с резултатите на другите науки за Земята за изучаване на локални, регионални и глобални деформационни процеси, свързани с опасни геодинамични явления (земетресения, свлачища и др.); 

• Разработване на геодезическите аспекти на системи за мониторинг и борба с естествените и техногенни рискове и опазване на околната среда; 

• Създаване на национална база данни за геодезическа информация и разработване на методи за нейното поддържане, обновяване и интегриране с други национални и международни геоинформационни системи; 

• Разработване на технологии, консултантска и експертна дейност за подпомагане на конкурентния и устойчив развитие на обществото; 

• Подготовка на докторанти и специалисти по “Обща, висша и приложна геодезия”.

Hаучноизследователска дейност, обслужваща българската държава 

В лабораторията се извършват научни изследвания с фундаментален и научно-приложен характер, насочени към решаването на задачи с национално значение. Съгласно Постановление № 1 на МС от 2005 г., за разпределение на задачите по геодезия и картография с национално значение, публикувано в ДВ бр.6/18.01.2005 г., възлага на БАН, чрез Централната лаборатория по висша геодезия:

• “да участва в обработка и анализи на резултатите от измерванията на Държавните GPS мрежа и Държавната нивелация I и II клас;

• да участва в изграждането и поддържането на основната гравиметрична мрежа за геодезически цели;

• да осигурява и поддържа работата на мареографските станции и да извършва измервания на нивото на Черно море.

• научно-изследователските, научно-приложните и експерименталните работи за осигуряване изпълнението на задачите по геодезия и картография с национално значение се извършват от Българската академия на науките – Централната лаборатория по висша геодезия и Геофизичния институт”. 

През 2006 г. беше приет и Закон за геодезията и картографията (ДВ бр.29/07.04.2006 г.), чрез който “на БАН се възлага научно и научно-приложното обезпечаване на измерванията на нивото на Черно море и на магнитните измервания в страната”. 

В ЦЛВГ се извърши през 2005/2006 г. обработката и анализът на Държавната GPS мрежа от 465 точки – основен и второстепенен клас. Резултатите са докладвани в Техническата комисията ЕUREF (Еuropean Reference Frame) на ЕО, получиха висока оценка и бяха приети за реализация на Европейската координатна система в България.

Лабораторията осъществи и обработката на Държавната нивелация I клас и включването и в Европейската височинна система.

ЦЛВГ работи съвместно с Военногеографската служба на Министерството на отбраната и УАСГ по обновяването на Държавната гравиметрична мрежа.

gravi-mesur 

Гравиметрични измервания

Оперативна научноизследователска дейност 

1. ЦЛВГ е Център за обработка и анализ на GPS (Global Positioning System) измервания за прецизни приложения в национален и регионален мащаб

Основната дейност на Центъра за анализ е свързана с Държавна GPS мрежа на Република България и привързването й към Европейската координатна система.

Измерванията на Държавната GPS мрежа се осъществяват от екипи на Военногеографската служба на Българската армия, а обработката, анализът на измерванията и получаването на окончателните координати и скорости на точките от мрежата се извършат с лицензираните програми GAMIT, GLOBK, Bernese 5.0 и QOCA в вентъра за анализ на ЦЛВГ. Основни потребители на резултатите са Министерство на отбраната – Военногеографска служба и Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Агенция по геодезия, картография и кадастър.

В центъра се обработат и анализират и GPS данни от Албания, Гърция и Македония от регионални проекти и програми.

2. Национална мрежа от перманентни GPS станции

GPSpermPAZA 

GPS перманентна станция PAZA

Към момента в Центъра за анализ на ЦЛВГ се събират и обработват данни от всички 19 перманентни GPS станции разположени на територията на страната. Десет от перманентните станции са изградени в рамките на международни проекти на ЦЛВГ, включително по програмата на НАТО “Наука за мир” и на Европейската общност – проектът CERGOP-2. Нови 6 станции на ЦЛВГ са в процес на инсталиране. Частните компании, ползващи перманентни станции в България предоставят данните си на ЦЛВГ за обработка и контрол, както и за научните изследвания на БАН.

Резултатите от обработката на наблюденията от перманентните GPS станции се използват за контрол и поддържане на Държавната GPS мрежа, геокинематични и геодинамични изследвания, оценка на сеизмичния риск и се подготвя приложението им в метеорологията за краткосрочен прогноз.

3. Оперативна дейност на Геодезическата обсерватория (ГО) “Плана”

От 1983 г. на ГО “Плана” се осъществява оперативна дейност с астрономо-геодезическа апаратура. От 2004 г. функционират сеизмична и акселерометрична станции на ГФИ, като влезе в действие и единствената йоносферна станция в България. СУ “Кл. Охридски” инсталира автоматична метеорологична станция и озонометър. Извършват се измервания за моноторинг на слънчевата радиация и околната среда по национални и международни програми. Подготвя се монтажа на радиотелескоп, с което ГО “Плана” се превърна в комплексен изследователски център на науките за Земята.

Plana 

Геодезическа обсерватория „Плана“

Научният състав на ЦЛВГ е:  2 професори, 8 ст.н.с. и 6 н.с., от които 3 дтн и 9 д-р. 

ЦЛВГ е оборудвана със съвременна апаратура :

• 16 перманентни GPS станции (Topcon GB и Lеica 1200) с регистрации на 30 сек;

• четири двучестотни геодезически GPS приемника Trimble;

• високоточни електронни инструменти – теодолити, нивелири, гравиметри;

• астрономо-геодезически инструменти – циркумзенитал, зенитен телескоп, пасажен инструмент и универсален инструмент Т4;

• съвременен изчислителен център за събиране и анализ на геодезически данни;

Международно сътрудничество

ЦЛВГ разработва съвместни проекти с водещи чуждестранни институти и с финансова поддръжка на НАТО; Европейската общност, Масачузетски технологичен институт от САЩ; Кралската обсерватория на Белгия; Университета Париж VI, Министерството на Науката и образовaнието на Франция, Университета за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

Съвместни проекти се разработват с Австрийската, Руската, Полската, Чехската, Румънската и Украинската академии на науките, Националния център за научни изследвания на Франция, институти от Италия, Русия и Румъния, с Парижката, Атинската обсерватории, с Националния научен център по Астрономия и геофизика на Алжир, с университети от Албания, Гърция, Израел, Македония, Турция и Франция.

Образователна дейност

Програмата за обучение на докторанти заема основно място в образователната дейност на ЦЛВГ. Към момента в ЦЛВГ се подготвят 6 докторанти – 2 редовни, 2 задочни и 2 на самостоятелна подготовка. Двама наши докторанти получиха 15 месечни стипендии във Франция и един – четири месечна в Австрия.

Учените от Лабораторията са и активни участници в образователния процес на Геодезическият факултет на УАСГ, като преподаватели, асистенти и ръководители на дипломни работи.

Периодични издания на ЦЛВГ:

Поредицата “Известия на ЦЛВГ”е издавана от 1956 г. като са издадени 14 броя;

Поредицата “Висша геодезия” се издава от 1973 г., като от 2004 г. е на английски език “Geodesy”, като до сега са издадени 21 броя;

ЦЛВГ участва в ежегодните издания на “Астрономически алманах”, издание на СУ “Кл. Охридски” и на “Каталог с координати на Земята и Слънцето, видими места на Полярната звезда и на звезди за време”, издание на Геодезическия факултет на УАСГ.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us