Геодезия

АГКК: Геодезисти, непреминали курс, не могат да правят кадастър

Геодезисти, които не са преминали обучителен курс, няма да имат право да правят кадастър, обявиха от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

В съобщение, поместено на сайта на АГКК, се казва, че: По повод прекратяването на извънредната епидемична обстановка в страната АГКК уведомява, че при внасяне на проекти за изменение на КККР ще се следи за изпълнението на задължението на правоспособните лица да преминават курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация съгласно разпоредбата на чл. 75, ал. 11 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, във връзка с чл. 20, ал. 4 ЗКИР.
Така на практика на всеки две години геодезистите трябва да опресняват знанията си на организирате от Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) или от Съюза на геодезистите и земеустроителите (СГЗБ) курсове.

Точният член на наредбата гласи: Правоспособното лице предоставя застрахователна полица и документ, удостоверяващ преминат курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация или данни за тях, ако в регистъра по чл. 19, т. 1 от Наредба No 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, данните са неактуални или липсват.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us