Геодезия

АГКК крета: няма и няма да има пари


Усилията на геодезическата общност да обърне внимание на държавните институции към важността на извършваната от геодезистите работа продължават. Въпреки ясните постановки в Закона за геодезията и в Закона за кадастъра и имотния регистър държавата абдикира от отговорността за развиване на геодезическата политика.

В средата на юни представители на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) и на Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ) се срещнаха с изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) инж. Александър Лазаров. На срещата стана ясно, че перспективите за отпускане на държавни пари за развитието на кадастъра през идните две години не са оптимистични.

 

Искана среща с министъра на регионалното развитие и благоустройството

 

Председателят на Асоциацията на геодезическите фирми Мишо Настев изпрати писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев (№92-00-537/04.07.11), в което се настоява за среща във връзка с тежкото финансово състояние на геодезическите фирми и предстоящото съкращение на висококвалифициран, инженерен технически персонал. Темите, които трябва да бъдат обсъдени, са известните – държавната политика и визия в областта на геодезията, картографията и кадастъра, като особено внимание се обръща на възможностите за реализиране на публично-частни партньорства. Отговор от страна на министъра не е постъпил до редакционното приключване на броя.

 

АГКК: Не са отпускани средства

 

В друго писмо до изпълнителния директор на АГКК Александър Лазаров от 28 юни 2011 г. инж. Настев официално задава въпроса за планирания бюджет на агенцията за 2012 г., както и за перспективите за финансова обезпеченост на дейностите по създаване на кадастрални карти и регистри, геодезически и картографски работи за периода от 2013-2014 г. В писмото се изискват и копия от кореспонденцията на директора на АГКК с Министерството на финансите, засягащи темата с отпускането на бюджетни средства за АГКК за възлагане на технически дейности по Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за геодезията и картографията. Копия от тези документи са получени.

В отговор на писмото на инж. Настев, инж. Лазаров пише, че в условията на тежка финансово-икономическа криза за АГКК е изключително трудно да осигури средства за реализиране на геодезически и картографски дейности, включително дейностите по създаване на кадастрални карти и регистри. В писмото се казва, че бюджетът на агенцията се формира при политика на правителството насочена към изразходване на ограничените бюджетни средства само по залегнали приоритети, както и при наложени строги ограничения с цел намаляване на бюджетния дефицит.

Перспективите са изключително лоши за следващите две години. Както пише инж. Лазаров: „По одобрения бюджет на АГКК за 2011 г. няма отпуснати средства за финансиране на нови проекти. Бюджетът за периода 2012-2014 г. се подготвя съгласно указанията на МФ (Указания БЮ № 2/04.02.2011 МФ), като при изготвяне на бюджетната прогноза за 2012-2014 г. разходните тавани запазват нивото по бюджет 2011 г.“

В писмото на инж. Лазаров се казва, че съгласно действащия Закон за устройство на държавния бюджет (ЗУДБ) извън правомощията и компетентността на АГКК е да влияе при утвърждаването на средствата за финансиране на нови проекти в областта на геодезическите и картографски дейности.

Указани са средствата за геодезически дейности, които се залагат по параграф 10-00, в едно със средствата за текуща издръжка на АГКК: за 2008 г. – 12 283 006 лв., като същата година бюджетът е коригиран по посока увеличение с 12 500 000 лв.; за 2009 г. – 11 889 025 лева, като през годината не са получени заложените в Централния републикански бюджет 9 000 000 лв. за кадастрална дейност; за 2010 г. – 4 636 416 лв., като през годината целият бюджет е коригиран по посока намаление с 20 %, така сумата намалява до 3 464 182 лв., а агенцията приключва с приблизително 3 000 000 лв. просрочени задължения по договори. Бюджетът за 2011 г. отново е  3 482 282 лв., т.е. без промяна в сравнение с предходната година. Съгласно указанията, нивото на издръжката по цитирания по-горе параграф се запазва, при разходен таван на бюджета за финансовата 2011 г. в общ размер на 10 088 561 лева.

Както пише инж. Лазаров, бюджетни средства за финансиране на нови проекти не са заложени. АГКК не разполага с компенсаторни механизми за набавяне на средства, а от 2009 г. АГКК не е финансирана по Наредба № 5 от 23 ноември 2004 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за създаване на кадастъра и геодезически измервания, за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите в АГКК.

Изпълнителният директор на АГКК инж. Лазаров отбелязва, че за финансово обезпечаване дейността на АГКК в областта на геодезията и картографията, агенцията кандидатства със свои проекти в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет“, бюджетна линия ВО051РО002/11/3-1-06, приоритетна ос III „Качествена административно обслужване и развитие на електронното управление“, подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление“.

 

Геодезията не съществува за МРРБ

 

Изводът, който се налага от поредните опити на геодезистите да осъществят връзка с министерството, което е отговорно за прилагането на държавната политика в геодезията, е отново в отрицателна посока. Парите, отпускани от държавата, стигат на косъм за поддържане на администрацията на АГКК, а ръководството на агенцията не е компетентно да изисква изпълнение на Закона за геодезията и картографията и Закона за кадастъра и имотния регистър. Мълчанието от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството към призивите на геодезическата общност за среща и обсъждане на проблемите показва престъпна липса на интерес по отношение на прилагането на държавната политика по геодезия.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us