Геодезия

АГКК обнародва заповеди за създаване на кадастрални карти

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обнародва в Държавен вестник, бр. 75 от 09.09.2014 г.заповеди на изпълнителния директор Валентин Йовев за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри. Заповедите са пет и засягат землището на район „Илинден”, район „Изгрев” и район „Възраждане” в Столична община, землищата на с. Ветрище, с. Вехтово, с. Кладенец, с. Костена река и с. Овчарово, община Шумен, област Шумен, землището на гр. Костинброд, общ. Костинброд.

В срок 30 дни от обнародването на заповедите (08.10.2014 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, за който се създават кадастралната карта и кадастралните регистри, в съответствие с актовете за собственост.

Автор

Теодора
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us