Геодезия

АГКК отхвърли офертите от 1 стотинка

Агенцията по геодезия картография и кадастър публикува Решение РД-19-7 от 16.11.2018 г. за класиране на участниците в обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове с. Струмяни, гр. Аксаково, с. Гърмен и гр. Кресна, и на други населени места в общини Гоце Делчев, Сандански, Струмяни,Симитли, Благоевград, Гърмен, Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец и Мездра” по 12 (дванадесет) обособени позиции”. Поръчката бе широко дискутирана из професионалните кръгове заради изненадващо ниските цени от 1 ст., предложени от немалко участници за изготвяне на проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. След отваряне на ценовите предложения комисията, назначена от възложителя АГКК за извършване на подбор изисква на същите участници писмени обосновки на ценовите им предложения. Участниците представят своите обосновки в срок, но всички те са отстранени, защото не отговарят на изискванията на чл. 72, ал. 2 от ЗОП. И така от 32-ма участници с по няколко оферти за различни обособени позиции, има избрани изпълнители за шест от дванадесетте обособени позиции. АГКК прекратява общо шест от обособените позиции. Причините са основно две – за някои от позициите има останал само по един кандидат и не отговаря на принципа на състезателност. Другата причина е, че участниците са класирани на първо място за обособени позиции с по-висока прогнозна стойност.

Ето и актуализирана таблица, предлагаща обзорен поглед над резултатите. Посочени са и общите основания за отстраняване на участниците.

{gallery}kam_novinite/tabl_targkkkr:900:1147:1:0{/gallery}

Решението, публикувано вчера в раздела „Профил на купувача“ подлежи на обжалване в 10-дневен срок пред КЗК.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us