Геодезия

AГКК прекрати поръчката за отстраняване на явна фактическа грешка

На 30.06.2017 г. АГКК обяви обществена поръчка „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Търговище, Антоново, Петрич, Крумовград, Кирково и Добрич – селска”. Две седмици след обявяването на поръчката, от АГКК направиха промени в обявлението.

Желаещите да участват трябваше да подадат оферти до 8 август 2017 г., а оценителната комисия трябваше да ги отвори още на следващия ден. През септември комисията изпрати Протокол № 1 и поиска допълнителни документи от участниците. На 16 октомври беше огласен и протоколът за оценките на техническите предложения и съобщение, че на 24 октомври в АГКК публично ще се отварят цените в АГКК и всички допуснати до този етап могат да присъстват на отварянето. Вместо това обаче на 23 октомври (в 17 часа) – ден преди срока за отваряне на цените, с решение РД-19-15, на основание на чл. 22, ал. 1., т.8, чл. 110, ал 1, т. 5 във връзка с чл. 100, ьл. 3 и ал. 11 и във връзка с чл. 108, т. 4 от ЗОП и докладна записка №10-32-45/23.102017 шефът на АГКК инж. Михаил Киров прекратява поръчката.

Мотивът е, че направените промени в условията на поръчката не са отстранили всички пропуски и несъответствия по ЗОП. Направените промени са от характер, който би променил кръга на заинтересованети лица и това ги прави недопустими, дори когато са съпроводени с удължаване на срока.

„Налице е нарушение при откриването и провеждането на процедурата, свързано с публикуване на обявлението за изменение, посредством което са извършени промени в първоначално заложените изисквания, които се явяват недопустими от гледна точка на чл.100, ал. 3 от ЗОП”, се казва в решението на директора на АГКК.

Равносметката

Според справка на Геомедия, по търга имаше подадени 39 оферти на 27 участници, някои от които бяха консорциум от фирми. Т.е. прекратяването на търга засяга всички тези колеги. В АГКК са постъпили тонове документи, всяка фирма средно е преддоставила 500 стр. Документация, загубени са 4 месеца работа на комисията и поне месец в подготовка на оферти от страна на фирмите.

За 2017 г. АГКК е пуснала само една поръчка за цифров кадастър, която се изпълнява в момента, като графикът на АГКК за възлагане на обществени поръчки (https://www.cadastre.bg/grafik-contracts), изменен през август 2017 г., изглежда не се спазва.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us