Геодезия

АГКК с обществена поръчка за поддръжка на информационните системи на кадастъра

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за осигуряване и поддръжка на информационните ѝ системи за кадастрални и специализирани данни. Процедурата е разделена в три обособени позиции:

№ 1 “Извършване на текуща поддръжка на Кадастралната Административна Информационна система (КАИС) и Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР) компонент „Кадастър“ за Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)“;

№ 2 “Извършване на текуща поддръжка на Система за управление на електронен архив за Геокартфонд (СУЕАГ) и Информационна система по Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ИСЗУЧК) за Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)“;

№ 3 “Извършване на текуща поддръжка на Регистър на географските наименования (РГН) и Регистър на поземлените имоти съгласно директива INSPIRE за Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)“.

Цялата документация е достъпна на уебсайта на АГКК в раздел „Профил на купувача“.

Общата прогнозна стойност е 1 085 000 лв. без ДДС. Оферти се приемат до 17:30 ч. на 23.03.2018 г. в деловодството на АГКК на адрес: гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1.

{module [180]}

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us