Геодезия

АГКК с обява за започване на производство по изменение в КККР

В ДВ бр. 75 от 24.09.2019 г. е публикувана обява на АГКК за започване на производство по изменение в КККР, както следва:

на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Вардун, община Търговище, за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проект, изработен от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: 10121.39.117, 10121.41.1, 10121.41.2, 10121.41.4, 10121.41.9, 10121.41.54, 10121.52.1, 10121.52.9, 10121.52.32, 10121.52.33, 10121.52.147, 10121.52.267, 10121.54.4, 10121.54.10, 10121.65.31, 10121.65.43, 10121.65.48, 10121.65.53, 10121.65.135, 10121.66.225, 10121.67.118, 10121.74.1, 10121.74.7, 10121.74.17, 10121.74.20, 10121.74.22, 10121.85.2, 10121.85.126, 10121.13.176, 10121.13.212, 10121.71.25, 10121.71.120, 10121.89.3, 10121.89.5, 10121.89.120, 10121.117.120, 10121.13.28, 10121.13.29, 10121.13.30, 10121.13.31, 10121.13.32, 10121.13.33, 10121.13.34, 10121.13.35, 10121.71.3, 10121.89.7, 10121.117.311, 101 21.118. 317, 101 21.118. 5 0 6, 101 21.11 9. 217, 10121.119.505, 10121.9.197, 10121.9.198, 10121.10.4, 10121.10.5, 10121.10.6, 10121.304.30, 10121.304.125, 10121.304.499, 10121.304.500. Проектът за изменение се намира в Службата по геодезия, картография и кадастър – Търговище. В 14-дневен срок (до 08.10.2019 г. вкл.) от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проект, изработен от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Александрово, община Търговище – 00312.5.10, 0 0312.5.11, 0 0312.5.12, 0 0312.5.13, 0 0312.5.14, 0 0312.5.15, 0 0312.5.16, 0 0312.5.17, 0 0312.5.18, 0 0312.5.19, 0 0312.5.20, 0 0312.5.21, 0 0312.5.22, 0 0312.5.23, 0 0312.5.24, 0 0312.5.32, 0 0312.5.33, 0 0312.5.34, 0 0312.5.35, 0 0312.5.36, 0 0312.5.51, 00312.49.24, 00312.53.39, 00312.49.7, 00312.49.13, 00312.49.14, 00312.49.15, 00312.49.16, 00312.49.17, 00312.49.18, 00312.49.19, 00312.49.20, 00312.49.21, 00312.49.22, 00312.49.23, 00312.53.5, 00312.53.11, 00312.53.13, 00312.53.14, 00312.53.18, 00312.53.19, 00312.53.20, 00312.53.40, 00312.7.16, 00312.24.22, 00312.3.10, 00312.4.30, 00312.7.4, 00312.7.5, 00312.7.6, 00312.7.7, 00312.7.8, 00312.7.10, 00312.7.11, 00312.7.15, 00312.24.20, 00312.24.23, 00312.25.23, 00312.101.2, 00312.101.104; за с. Пресиян, община Търговище – 58219.14.49, 58219.24.1, 58219.24.2, 58219.24.4, 58219.24.11, 58219.24.68, 58219.36.1, 58219.27.1, 58219.27.5, 58219.27.84, 58219.27.85, 58219.27.89, 58219.28.86, 58219.28.90, 58219.28.91; за с. Горна Кабда, община Търговище – 16225.5.1, 16225.5.2, 16225.5.3, 16225.11.42, 16225.12.32, 16225.13.45, 16225.20.1, 16225.20.75, 16225.21.74, 16225.21.76, 16225.22.1, 16225.29.1, 16225.29.33, 16225.30.56, 16225.32.14, 16225.32.15, 16225.32.47, 16225.32.48. Проектът за изменение се намира в Службата по геодезия, картография и кадастър – Търговище. В 14-дневен срок (до 08.10.2019 г. вкл.) от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и да изразят писмено становище с представяне на доказателства. 

на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проект, изработен от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: за с. Овчарово, община Търговище – 53223.5.48, 53223.5.144, 53223.7.62, 53223.9.25, 53223.10.115, 53223.11.126, 53223.11.127, 53223.30.301, 53223.8.84, 53223.9.16, 53223.10.8, 53223.10.9, 53223.12.15, 53223.12.17, 53223.12.20, 53223.12.29, 53223.12.59, 53223.12.60, 53223.12.62, 53223.30.291, 53223.30.293, 53223.30.300; за с. Осен, община Търговище – 54081.5.44, 54081.11.59, 54081.11.76, 54081.5.40, 54081.5.41, 54081.5.45, 54 0 81.5.58, 54 0 81.6.14, 54 0 81.6.17, 54 0 81.6.18, 54081.6.19, 54081.11.12, 54081.11.51, 54081.11.60, 54081.11.61, 54081.11.65, 54081.15.1, 54081.15.88; за с. Певец, община Търговище – 55662.8.67, 55662.8.68, 55662.14.31, 55662.14.33, 55662.21.22, 55662.21.27, 55662.28.210, 55662.28.215, 55662.1.17, 55662.1.4 4, 55662.8.66, 55662.8.69, 55662.8.77, 55662.11.3, 55662.11.4, 55662.11.7, 55662.11.25, 55662.11.30, 55662.14.10, 55662.14.11, 55662.14.12, 55662.14.13, 55662.14.14, 55662.14.21, 55662.14.30, 55662.22.15, 55662.22.100, 55662.22.101, 55662.22.121, 55662.22.122, 55662.22.123, 55662.25.1, 55662.25.2, 55662.25.3, 55662.25.4, 55662.25.8, 55662.25.10, 55662.28.208, 55662.28.209, 55662.126.15, 55662.126.16, 55662.126.17, 55662.126.18, 55662.126.19, 55662.126.20, 55662.126.22, 55662.126.23; за с. Руец, община Търговище – 63241.1.47, 63241.1.133, 63241.1.135, 63241.1.136, 63241.2.120, 63241.3.76, 63241.3.126, 63241.1.134, 63241.2.121, 63241.3.125, 63241.18.1, 63241.18.2, 63241.18.10, 63241.555.22. Проектът за изменение се намира в Службата по геодезия, картография и кадастър – Търговище. В 14-дневен срок (до 08.10.2019 г. вкл.)  от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us