Геодезия

АГКК с проект за електронни услуги


Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) започна нов проект за предоставяне на електронни услуги. АГКК сключи договор с финансовото министерство за „Предоставяне на електронни и комплексни административни услуги от АГКК, чрез разработване и внедряване на софтуер в съответствие със закона за електронното управление (ЗЕУ). Разработване на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител и реализация на електронна система за управление на жалби, предложения и сигнали“, финансиран по Оперативна програма „Оперативен капацитет“.

Общата стойност е 2 625 921.97 лева. АГКК откри проекта с тридневен семинар през юни, на който бяха представени целите, дейностите и очакваните резултати.

Общата цел е подобряването на качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез развитие на електронно управление и повишаване на контрола и събираемостта на приходите от услуги. Електронното управление ще оптимизира предоставянето на услуги, свързани с кадастралната карта. Ще се разшири кръгът от клиенти, като се осигурят възможности за достъп на незрящи и слабовиждащи граждани, както и на чуждоговорещи клиенти чрез транслитерация в online режим. Благодарение на проекта ще се увеличи и контролът и събираемостта на приходите от предоставяни административни услуги, а АГКК ще постигне и по-голяма ефективност в областта на координацията между отделните звена за бързо и качествено обслужване на гражданите и бизнеса.

Проектът е в пълна хармония с изискванията на ОПАК. АГКК вече има модерна информационна система, разработена по проект, финансиран от Световната банка. Всички регионални офиси, които обслужват гражданите и бизнеса, работят с тази информационна система. АГКК има и 65 вида услуги, вписани в Списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ), но обслужва само на място в офисите на регионалните служби. Чрез настоящия проект АГКК ще затвори пълния цикъл на обслужване, като позволи услугите да се изискват и получават изцяло по електронен път, което със сигурност ще повиши качеството на обслужване и приходите, а ефектът ще е дългосрочен. Чрез въвеждане на комплексни административни услуги ще се спестяват време и средства на потребителите, а те ще могат в интернет да проверят статуса на услугата. От друга страна проектът ще осигури възможност за осъществяване на активен мониторинг върху комуникационните връзки между администрацията и гражданите.

Проектът съответства на формулираните цели и приоритети в стратегически планови документи, като стратегията за електронното правителство, дългосрочната програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър 2000-2015 г., Кадастър 2014  на Международната федерация на геодезистите, инициативата на съвета за административна реформа към министерския съвет за изграждане на модерна държавна администрация чрез осъвременяване на нейната организация, подобряване на достъпа и повишаване на качеството на услугите.

Целевите групи на проекта са АГКК и регионалните 28 СГКК, покриващи територията на цялата страна, Агенцията по вписванията и регионалните 113 служби по вписванията, Националната агенция по приходите (НАП) и регионалните й офиси.

Проектът ще оптимизира работата на АГКК в основната й дейност за предоставяне на публични услуги. АГКК и Агенцията по вписванията постоянно обменят данни, тъй като кадастърът и имотният регистър са пряко свързани. Подобен обмен трябва да се осъществява и между АГКК и системите на НАП, затова проектът ще е трамплин за евентуалното свързване на системите и обмен на данни между двете агенции. НАП все повече търси информация за кадастъра във връзка с контрола на събирането на данъци. Работата на областната и местната администрация също ще бъде улеснена от проекта. Целева група, ползваща преференции при предоставянето на данни от кадастралната карта и кадастралните регистри са отделите „Архитектура и градоустройство“ в общинските администрации, както и „Държавна собственост и устройство на територията“. Общините и държавните институции обикновено изискват както обща, така и самостоятелна информация за недвижимите имоти за нуждите на пространственото планиране, регионалното развитие за основа на собствените им бази данни и особено за изчисляване и събиране на данъци върху имуществото. Общинските администрации са избрани като целева група по проекта, за да се постигне синхрон между държавната администрация и да се получи икономия при въвеждането на комплексни административни услуги и обслужване на гражданите на едно гише.

АГКК има сключени договори със 127 общини за предоставяне на услуги на гражданите и тези услуги следва да могат да се извършват и в online режим, с което ще се облекчат както гражданите, така и общинската администрация. Важни групи са и експлоатационните дружества – ВиК, електропреносните и други, които ползват кадастрална информация като основа за инвестиционните си проекти. Допълнително в съответствие със Закона за електронното управление ще бъде обновена възможността за подаване на електронни документи за електронни административни услуги чрез електронен портал.

Гражданите и бизнесът са естествена целева група на проекта, защото те са потребителите на административните услуги. Основна група клиенти са адвокати и нотариуса, които също изискват и правната защита на данните относно гаранциите на имотите и правото на собственост, което стои в основата на съществуването на кадастъра. Естествено потребители са и агенциите за недвижими имоти и геодезическите фирми.

Чрез реализацията на проекта ще се подпомогне връзката на администрацията с гражданското общество и ще се подобри процесът на координация и комуникация в държавната администрация. От друга страна адаптирането на услугите към електронното управление не само ще облекчи работата, но ще разшири обема от предоставените услуги и съответно приходите.

Семинарът: КАИС – административната информационна система на кадастъра

За западните демокрации с техните силно развиващи се икономики, управлението на територията е ключова дейност и за правителството, и за частния сектор. Това отбеляза при представянето на този проект изпълнителният директор на АГКК инж. Александър Лазаров. Той подчерта, че поземленото управление има за цел да развие ефикасни пазари на земя и ефективно управление на земеползването за устойчива икономическата, социална и околна среда. Инж. Лазаров припомни водещата роля на кадастъра в интегрираното управление на територията и очерта докъде е стигнала страната ни в изработването на кадастър. България има одобрена Кадастрална карта за 27 областни града, 95 общински центъра и 629 други населени места, което е около 18,2% от територията на страната.

Експертите от АГКК вече са разработили подробна схема с изисквания за това как да изглежда КАИС – административна информационна система на кадастъра. Стефан Петров, началник отдел ГИС в АГКК, представи отделните модули на КАИС и изискванията, които ще покрият изпълнителите при завършването на разработването  на портала. В КАИС ще се реализират нови административни услуги, наложени от

изменението на ЗКИР. Инж. Мария Пирянкова представи предвидените изменения в ЗКИР и аргументите за предлагането им.

Разработката и внедряването на КАИС ще е съобразено със съществуващите процеси в ИИСКИР и ще е във връзка с другите компоненти : Имотен регистър, МВР, МЗХ, Общини, Областни управи, НАП, нотариуси, съдебни изпълнители, геодезически фирми, агенции за недвижими имоти и др. фирми и организации.

Ще е възможен абонамент. Проектът за създаване на КАИС е  предвидено да приключи за 14 месеца от започването му.

Нови услуги, предвидени в ЗКИР:

 • Съгласуване на проект за изменение на КККР
 • Приемане на проект за изменение на КРНИ
 • Възстановяване на КККР към минал момент
 • Отразяване на зона на ограничение върху поземлени имоти
 • Тест на проект за изменение на КККР в реално време
 • Отразяване на територия, за която е издадена заповед за създаване на КККР и на

територия с приета или одобрена КККР

 • Определяне на територия на не влязла в сила КККР поради обжалване пред съда
 • Издаване на скица с данни за зони на ограничение
 • Издаване на схема на СОС с граници на сградата и поземления имот, в които попада;
 • Издаване на скица/схема за определен имот, предоставена чрез отдалечен достъп до ИИСКИР
 • Издаване на схема на етаж
 • Издаване на скица проект
 • Предоставяне на проект на нотариален акт, съдържащ попълнение данни за имота от ККК

 

Стъпка по стъпка

Проектът ще започне с анализ на начина за предоставяне на административните услуги от кадастралната карта и регистри. Ще се осигури възможност всяка от тези услуги да бъде заявявана и получавана по електронен път. При оптимизацията на работните процеси специално внимание ще се обърне на нуждите на хората с увреждания и други специфични групи. В рамките на дейността въз основа на анализ на практиката на АГКК, ще се направи типово описание на ведомствената номенклатура на видове документи, услуги и процедури и ще се създадат типови вътрешни правила. Ще бъде проведено обучение на служители на АГКК и на целевите групи. За да е даде възможност за 100% завършен цикъл на електронно обслужване е необходимо ИКАР (модул: кадастър) да се приведе към изискванията на ЗЕУ. Порталът, който ще се изгради по модела на общо съществуващия и администриран от Агенция по вписванията, ще предоставя достъп до електронните административни услуги, предоставяни от АГКК на територията на цялата страна. През портала ще се подават електронни документи, за които ще се изисква електронен подпис за валидност. Регистрираните потребители ще проверяват статуса, резултата от услугите и ще имат достъп до документите си по всяко време. Тази функционалност ще е реализирана по универсален начин, за да може да се използва за всички услуги, които ще бъдат разработвани в различни проекти от АГКК и за в бъдеще. Порталът ще бъде съобразен за изискванията за осигуряване на работата на хората с увреждания. Порталът ще предоставя услуги както в България, така и от всяка точка на света при осигурена сигурност на достъпа. Порталът ще е интегриран с единния портал за електронни разплащания за заплащане на таксите по услугите, като се ползват електронни форми.

Административни услуги, предоставяни на гише, ще бъдат реализирани така, че да могат да се заявяват във всяка СГКК. Ще се обновят съответните бек-офис системи, за да отговорят на изискванията на ЗЕУ. Чрез Единна среда за обмен на електронни документи ще бъде осигурено получаването на всички вътрешни електронни административни услуги, необходими за предоставянето на административните услуги по дейността. Системата ще работи във всеки от 28-те регионални офиси, както и в централния на АГКК. Ще се въведе и система за подаване на жалби, предложения и сигнали за нарушения. Информационна кампания за функционалността, кръгли маси и обществени дискусии също са предвидени. По закона за обществените поръчки ще бъде сключен договор за одит по проекта, като се осъществява системна отчетност, контрол върху изпълнението, разпределението и разходването на средствата, анализ по определени основни индикатори за ефективността. По проекта ще се създаде стриктна система за наблюдение и оценка (monitoring and evaluation system) по установени международни стандарти, която ще следи изпълнението на дейностите и постигането на индикаторите по проекта.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us