Геодезия

АГКК вече няма да иска удостоверение за наследници

Три институции вече няма да изискват представянето на удостоверение за наследници. То няма да се изисква от гражданите от Службите по геодезия, картография и кадастър, Националния осигурителен институт (НОИ) и Изпълнителна агенция по горите.

Администрациите ще си набавят по служебен път необходимата им информация чрез реализираната от Министерство на електронното управление (МЕУ) благодарение на нова вътрешна услуга. Тя се предоставя през Системата за сигурно електронно връчване на МЕУ.

Новата услуга е създадена в изпълнение на Закона за електронно управление и цели намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us