Геодезия

Актуални въпроси пред независимите оценители


Доц. д-р инж. Венета Коцева

 

Регионалната колегия София-град и София-област при Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) организира семинар на тема „Актуални въпроси, свързани с оценителската дейност. Съвременни аспекти на кадастъра и имотната регистрация“ на 22.01.2011 г. Много геодезисти и земеустроители са членове на КНОБ. Съгласно действащото у нас законодателство само членове на КНОБ, получили своите сертификати и уникални печати, имат право да извършват оценителска дейност след влизането в сила през 2009 г. на Закона за независимите оценители (ЗНО). Семинарът бе втори по ред и бе посветен на актуалните въпроси, свързани с оценителската дейност, както и на съвременните аспекти на кадастъра и имотната регистрация.

Заседанието бе открито от председателката на регионалната колегия Татяна Илиева в зала на фирма „ФИНСИС“ ООД.                                                                                        

Първата тема, посветена на актуалните проблеми на стандартизацията в счетоводството като източник на информация за нуждите на оценителската дейност, бе представена от проф. д-р икон. н. Иван Душанов – преподавател в УНСС по финансово счетоводство и международни счетоводни стандарти и председател на Сдружението за съдебно-счетоводни експертизи в България и на Съюза на счетоводителите в България. Той направи актуален преглед на нормативната база у нас – Закон за счетоводството, международни стандарти за финансови отчети /международни счетоводни стандарти, национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, основни положения за изготвянето и представянето на финансовите отчети.

Втората тема бе изнесена от Божидар Кънев, хоноруван преподавател в Института за следдипломна квалификация при УНСС. Тя бе за ролята, мястото и отговорността на независимия оценител при участието му като вещо лице в гражданското и наказателно съдебно производство. Кънев направи задълбочен анализ на резултатите от дейността на КНОБ, а също и на оценителската практика през последните две години, откакто влезе в сила ЗНО. Очертани бяха постиженията, очакванията, както и неотложните цели и задачи пред КНОБ. Обсъдени бяха параметрите на договорите за възлагане на оценки – права, задължения, отговорности, размер на възнаграждението, както и валидността и доказателствената стойност на оценката. От особен интерес беше споделеното за участието на независимия оценител в процедурите по граждански дела в триинстанционното съдебно производство, неговите права и задължения по Търговския закон, Гражданско-процесуалния кодекс и Закона за задълженията и договорите. Тук трябва да се има предвид, че много инженери-геодезисти и земеустроители работят като вещи лица по различни дела в различните съдилища у нас. Обсъдени бяха актуалните въпроси за реда и условията за получаване на задачи от съда, свързани с оценителска правоспособност; реда и условията за приемане на докладите за извършените оценки; оспорването на оценки от възложителите; работата в екип при тройни и петорни оценителски състави. Специално внимание беше отделено на въпроса за оспорване на оценки по реда на Глава VI, чл.42-44 от ЗНО пред Комисията по професионална етика при КНОБ. Разгледани бяха перспективите за развитие на оценителската дейност през периода 2011-2012 г. в рамките на неотложните антикризисни мерки за икономическото развитие на България като член на ЕС.

Третата и четвъртата тема на семинара засягаха пряко въпросите за кадастъра и имотната регистрация, кадастралните карти и кадастралните регистри, имотните партиди и информационната система. Те бяха представена от доц. д-р инж. Георги Андонов – ръководител на катедра „Земеустройство и аграрно развитие“ в Геодезическия факултет на УАСГ, където преподава от 1978 г. Доц. Андонов, който е и член на УС на КНОБ, очерта детайлно въпросите за недвижимата собственост, в т.ч. поземлената собственост по видове, преобразуване и възстановяване, като специално внимание беше отделено на проблемите, свързани със съхраняването и актуализацията на картите на възстановената собственост.

Тъй като преобладаващата част от участниците в семинара не бяха геодезисти, а други специалисти, беше направено и обзорно представяне на основните проблеми  на кадастъра, кадастралната карта и кадастралните регистри; имотните регистри и имотните партиди: скици и схеми на недвижимите имоти; графичната и атрибутната информация. Доц. Андонов представи и въпросите, свързани с информационните източници и информационното осигуряване при оценка на недвижими имоти, а също така и информационната система за кадастъра и имотната регистрация, и интегрираната информационна система за кадастъра и имотния регистър.

Поставените теми предизвикаха полезни дискусии. Нивото на лекциите беше високо, а участниците в семинара изразиха желание тези срещи да продължат.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us