Геодезия

До 2020 г.


Под надслова „Организирано, бързо и с уважение към гражданите“, министърът на околната среда, енергията и климатичните промени на Гърция Янис Маниатис представи в края на 2013 г. масивна програма за развитие на гръцкия кадастър. Властите огласиха началото на мащабен проект за създаването на пълно кадастрално покритие на страна. Начинанието ще стъпи на досегашния опит и натрупаните данни, като допълнително ще събере на едно място всички регистрации, събирани от държавните агенции за публична администрация на Гърция. Крайната цел е създаването на единна кадастрална система, която да е напълно завършена през 2020 г. Не бива да изпускаме тази възможност, подчерта министър Маниатис и обяви, че държавата отпуска 572 милиона евро за 28 нови кадастрални проекта.

До 2020 г. трябва да са описани 16 милиона права (което се предполага, че е 42% от всичките), да е покрита поне 65% от територията на Гърция. Очаква се да се отворят 12 000 работни места за инженери, юристи и специалисти по информационни технологии. 107 кадастрални района ще бъдат включени в кадастъра към досегашните 340 района.

Важно е да се уеднаквят данните и да се организират добре.

Инициаторите на проекта имат намерение да използват наученото досега и да коригират натрупанети грешки, без да се губи време и средства.

История

Като люлка на една от най-древните цивилизации и основоположник на европейската култура Гърция може да се похвали с традиции в областта на кадастъра, датиращи доста назад във времето. Самата дума за кадастър според много етимолози идва точно от гръцката дума „катастикон“ – означаваща тетрадка за записи. Естествено други твърдят, че идва от латинския термин „капитаструм“, означаващ регистър с отделни обекти или по-точно регистър, който описва предметите, върху които може да се плаща данък и съответно в зависимост от нещата, които се облагат, регистърът е поземлен, воден, горски и др.

Гърците са сред първите, ползвали кадастър. В древна Гърция към VІ век преди Христа е имало цял набор от закони за собствеността на земята. Доказано е, че през 594 г. преди Христа, по времето на управлението на Солон, е въведено законодателство за кадастъра. Така гърците се нареждат в компанията на египтяните и римляните. Както е известно, по времето на първите фараони в Египет от четвъртото хилядолетие преди Христа внимателно са се водили оценъчни списъци на земите, които са подлежали на данъци, а два пъти в годината експерти, верни на фараона, са оценявали земята и ползите от нея, за да облагат с данъци собствениците.

Кадастърът в Рим към ІV век преди Христа представлявал описание на поземлените участъци, били регистрирани начините на обработка, качеството и доходоносността на земите. Римляните описвали плановете на имението, местността, границите и размерите на владението. Първият римски кадастър, наречен Табулес Цензалес, е въведен през 6 век преди Христа от Сервий Тулий. Той извършва реформи на държавното устройство и развива голяма строителна и законодателна дейност, като разделя гражданите на 5 категории според имуществения им ценз. Сервий Тулий разширява територията на Рим и градът се разполага на седемте хълма.

След славното време на древна Елада за Гърция се сменят управления, идва времето на Византия, по-късно на Атинското херцогство и на Османска Гърция. Войната за независимост 1821-1832 г. донася свободата с настъпващото ново монархическо управление. Новата история на гръцкия кадастър започва едва през ХІХ век, като след 1853 г. в страната е въведена френската система за регистрация на имотите. Системата е организирана около правата на собствениците – регистрирани са всички имотни покупко-продажби, извършени от един определен човек, но точното място на парцелите, тяхната форма и съдържание не са систематично въвеждани.

През 30-те години на ХІХ век гръцката държава става собственик на голяма част от земята като наследник на Отоманската империя. Поземлената информация обаче така и не е систематично описана. Според тогавашното право, човек може да стане собственик на земя или имот, дори и без документ това, ако парцелът не принадлежи на държавата и е стопанисван и добросъвестно го ползван за период от 20 години.

Днес

Заради динамичното и недотам мирно развитие на Гърция проектът за осъвременяване на кадастъра в страната започва едва в края на ХХ век – през 1994 г. по инициатива на министерството на околната среда, планирането и обществените работи. Целта на проекта е създаването на единна постоянно обновяваща се база данни от регистрации, която да съдържа както информация за парцелите, така и за правата над тях и за действителните им собственици, като всички тези права са гарантирани от държавата. Освен това гръцкият кадастър се очаква да оказва благотворно влияние на развитието на държавата, като съдържа информация едновременно за кадастъра и за имотния регистър.

Процедура за заснемане

Заснемането на определен обект се поръчва от министъра на околната среда, планирането и публичните работи, през агенцията по кадастър. Създават се първоначални  карти, за които всички собственици подават документи – нотариални заверки, решения на съдилищата и др., за да попълнят данните в кадастралните офиси. Периодът за предоставянето на тези документи е три месеца за живеещите в Гърция и шест месеца за живеещите в чужбина. Всички документи се проверяват в различните държавни регистрационни системи.

След първоначалното създаване на кадастрални карти и регистри, те са предоставени за публично обсъждане в офисите на кадастъра, за да могат всички заинтересовани страни да се запознаят с данните. Времето за възражение по въведеното в тези карти е два месеца, като хората могат да подадат жалби за корекции на данните пред независима комисия, начело на която стои независим съдия. След коригирането на данните се смята, че картите са завършени.

Агенцията по кадастъра КТИМАТОЛОГИО е натоварена с това да поддържа и оперира с картите, като предлага съвременни технологични решения за осигуряване на достъпността, изпълнението, качеството и стандартизацията на въведените данни.

HEPOS map v1 0 eng 001

Карта на перманентните станции

Предоставяни услуги

Всички лица – юридически и физически, които искат да заявят своята собственост в кадастъра, могат да направят това онлайн. Те трябва да декларират набор от необходими данни – да покажат мястото на ортофотокарти, да платят определените държавни такси, да изпратят сканирани копия на документите си за доказване на собствеността. Всички те получават идентификационен номер за техния случай.

Фирмите, които извършват кадастрални заснемания, могат да ползват специално приложение, което позволява да се регистрира, получава и декларира информация от ортофотоплановете в реално време. Целта на тази система е всички да оперират с едни и същи кодове и данни, а онлайн проверката подобрява качеството на картите, като се поправят грешките, допуснати при първоначалното въвеждане на данни. Освен това всеки потребител може да види напредването на изработката на кадастрални карти в реално време.

Важна особеност за Гърция е, че голяма част от горските масиви в Гърция принадлежат на държавата. Агенцията по кадастър разработва кадастрални карти на горите, като стъпва на въздушното заснемане от 1945 г. и го актуализира със съвременното.

Департаментът по горите и околната среда към агенцията се занимава със създаването на геопространствена инфраструктура от данни в мащаб 1:5000 за опазване на обектите по европейската мрежа Натура 2000. Целта на програмата е по-прецизно определяне на зоните, обновяване и подробно описание на 241 обекта от мрежата Натура 2000. Проектът е разработван с помощта на финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Особен и не маловажен от екологична гледна точка е случаят с крайбрежните зони, които също принадлежат на държавата. Агенцията по кадастър създава детайлни карти, които да гарантират опазването на тези зони, пак съобразено с Натура 2000.

Natura2000

Агенцията е отговорна и за поддръжката на геопространствените данни. Всички промени се нанасят в кадастралната база данни по стандартизиран начин.

Системата за позициониране HEPOS е мрежа от 98 перманентни GPS станции, разположени в цялата страна, които предоставят прецизна информация.


Последните данни за икономическия напредък в Европейския съюз, чиито член е и Гърция, не са оптимистични. Според окончателната оценка на Евростат, брутният вътрешен продукт (БВП) в периода юли-септември 2013 г. се е понижил с 0,3%. Най-силен спад на годишна база през третото тримесечие на 2013 г. отчитат Кипър (-5,6%), в Гърция (-3%) и Словения (-1,3%).

Въпреки лошите икономически показатели, на фона на непрестанни протести в Гърция, официална Атина показва, че когато има държавен приоритет, както в случая е развитието на кадастъра, дребните спорове могат да останат на заден план и всички да заработят в една посока за общата полза.


Гърция заема територия от 132 000 кв. км и има около 11 милиона жители. Страната е предимно планинска с 15 000 км брегова ивица и повече от 3 000 острова. Земята е силно фрагментирана. Заради протичащата масова урбанизация през последните 50 години по-голямата част от населението е концентрирано в големите градове, а голяма част от обработваемата земя и селата са изоставени.


Карта на перманентните станции

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us