Геодезия

Зам.-министър Валентин Йовев: До пет години трябва да бъде готова кадастралната карта на цялата страна

„До пет години трябва да бъде готова окончателно кадастралната карта на цялата страна и това е един от приоритетите в работата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Работи се усилено по преобразуването на картите на възстановената собственост и на земеразделителните планове на кадастрални карти, предстои изчистването на т.нар. явни и фактически грешки, които са най-много в линейните обекти в зоните около урбанизираните територии, където граничат със земеделските земи.“

Това съобщи днес заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев по време на участие във форум “Property, идеи & инвестиции“. По думите му, сред основните задачи в тази насока е и надграждането на кадастралните карти със специализирани карти за редица територии в страната, като например за свлачищните райони. „Такива са картите по черноморското крайбрежие, които вече направихме, обясни Йовев и подчерта, че със специализираните карти гражданите ще имат достъп до повече допълнителна информация.

На събитието Валентин Йовев призова представителите на местната власт за по-голяма инициативност по отношение електронния достъп до услуги за гражданите, давайки за пример електронната и общодостъпна вече кадастрална карта, предоставяна от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Той допълни, че вече има разговори с почти всички общини в страната за откриване на офиси за обслужване на граждани с кадастрална информация, за улеснение на населението и бизнеса.

По време на форума заместник-регионалният министър потвърди активната подкрепа, която МРРБ оказва на общините, осигурявайки финансов ресурс за изработването на общи устройствени планове. „Само за тази година, от месец май до октомври, са извършени и са в процес на извършване финансови трансфери към общините в размер на 1 036 345 лв.“, обясни Йовев.

„В посока подобряване на жилищната среда в регионите, от една страна, и на бизнес климата по места, от друга, е и новата Национална жилищна стратегия 2017-2030, която се разработва в момента“, подчерта заместник-министърът и коментира, че новата стратегия има за цел, на базата на анализ и проучвания за състоянието и потребностите на жилищния сектор в България, да бъде разработен нов „работещ“ модел на българската жилищна система, в който да бъде намерено решение на някои основни проблеми, като например остарелия и неподдържан жилищен фонд, нуждаещ се от системен ремонт и обновяване; рискът от конструктивни проблеми в част от сградния фонд; високата енергоемкост на съществуващия сграден фонд; ниския комфорт и нездравословни условия на обитаване и други. „Разработваната в момента жилищна стратегия ще съдържа цялостен пакет от цели на държавната жилищна политика, средствата за постигането им и отговорностите на заинтересованите страни – гражданите, държавата, общините, частния и неправителствения сектори“, коментира заместник-министърът и съобщи, че се очаква окончателният проект на Стратегията да бъде завършен до края на ноември тази година.

Автор

Geomedia Magazine
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us